Pierwsze standardy kryptografii postkwantowej

5 lipca bieżącego roku, amerykański Narodowy Instytut Norm i Techniki (National Institute of Standards and Technology – NIST) ogłosił pierwsze wyniki zainicjowanej w 2016 roku procedury wyłonienia postkwantowych standardów kryptograficznych. Wybrano jeden algorytm wymiany klucza oraz trzy algorytmy podpisu elektronicznego. W oparciu o te algorytmy, zostaną opracowane nowe standardy kryptograficzne, zapewniające odporność na możliwe przyszłe ataki przeprowadzane z udziałem komputerów kwantowych. Wyłonione przez NIST postkwantowe algorytmy kryptograficzne, będą w najbliższych latach stopniowo zastępować obecnie stosowane algorytmy kryptografii asymetrycznej, stanowiące podstawę bezpieczeństwa komunikacji w internecie. 

Po co nam kryptografia postkwantowa?

Dostępnym obecnie komputerom kwantowym daleko jeszcze do osiągnięcia zdolności umożliwiających skuteczną kryptoanalizę stosowanych współcześnie algorytmów szyfrujących. Niemniej jednak, zagrożenie takie, choć odsunięte w czasie, teoretycznie istnieje i należy je brać pod uwagę w analizie ryzyka. Problem ten dotyczy głównie algorytmów kryptografii klucza publicznego (kryptografii asymetrycznej), w których szyfrowanie i deszyfrowanie odbywa się za pomocą dwóch różnych kluczy: prywatnego i publicznego. Wykorzystując kryptoanalizę kwantową, możliwe staje się efektywne obliczeniowo odzyskiwanie klucza prywatnego w oparciu o znajomość klucza publicznego. Do przykładów kryptografii klucza publicznego należą algorytm RSA (Rivest-Shamir-Adleman), algorytmy kryptografii krzywych eliptycznych (Elliptic Curve Cryptography – ECC) oraz protokół uzgadaniania klucza Diffiego-Hellmana (DH) (także w wersji opartej na krzywych eliptycznych, czyli tzw. Elliptic Curve Diffie-Hellman – ECDH). 

Jednym z głównych zastosowań tych algorytmów jest zdalna wymiana sekretnego klucza, służącego następnie do zaszyfrowania wiadomości (tekstu jawnego), już za pomocą algorytmów symetrycznych. W przypadku szyfrów symetrycznych, ten sam klucz jest wykorzystywany do szyfrowania i odszyfrowania wiadomości. 

Opisana procedura znajduje szerokie zastosowanie w bezpiecznej wymianie informacji, w tym tych które możemy scharakteryzować jako szczególnie wrażliwe. Co więcej, część tego typu informacji może pozostać wrażliwa przez długi okres czasu, liczony w dziesiątkach lat. Stąd też istnieje uzasadniona obawa, że informacje te (w postaci zaszyfrowanej) mogą zostać przechowywane przez okres nawet kilkudziesięciu lat, po czym zostaną skutecznie odczytane z zastosowaniem kryptoanalizy kwantowej –  łamiąc szyfry asymetryczne i uzyskując dostęp do klucza szyfrującego właściwą informację. Warto dodać, że nie pomoże tu nawet własność tzw. utajnienia z wyprzedzeniem (ang. forward secrecy), stosowana dziś powszechnie w szyfrowaniu ruchu w internecie. 

W świetle potencjalnego kryzysu jaki taka sytuacja mogłaby wywołać, społeczność kryptograficzna podjęła działania mające na celu opracowanie zbioru rozwiązań kryptograficznych odpornych na znane ataki z wykorzystaniem komputerów kwantowych. Właśnie tę gałąź kryptografii określamy mianem kryptografii postkawntowej (ang. post-quantum cryptography – PQC) [1].

O ile, w świetle obecnego stosunkowo wolnego tempa wzrostu zasobów  obliczeniowych komputerów kwantowych i wielu przeszkód technicznych związanych ze skalowaniem procesorów kwantowych, szerokie wprowadzanie kryptografii postkwantowej może stwarzać wrażenie działań nieco przedwczesnych, należy mieć na uwadze złożoność i długotrwałość procesu opracowania, testowania, standaryzacji i szerokiej implementacji algorytmów postkwantowych. Fizyk kwantowy Michele Mosca, ujął ten problem w ramach następującej nierówności [2]: x+y>z,  gdzie x to wymagany przez nas czas zapewnienia bezpieczeństwa informacji, y to czas wdrożenia nowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przed atakami kwantowymi, z to czas potrzebny na powstanie komputera zdolnego do łamania obecnych szyfrów kryptografii klucza publicznego. Jeśli powyższa nierówność zachodzi, to musimy uznać sytuację za problematyczną.  

Oczywiście, dużą niepewnością obarczone jest wyznaczenie wartości parametru z. W niniejszym artykule, koncentruję uwagę na kryptografii postkwantowej i nie jest to miejsce na wnikliwą analizą aspektów fizycznych i technicznych stojących za prognozowaniem wartości parametru z. Uproszczona analiza, przedstawiona w moim wcześniejszym artykule pt. “Technologie kwantowe a cyberbezpieczeństwo” [3], wskazuje, że wartość z może wynosić obecnie około 25 lat. Realistycznie, możemy przyjąć, że szerokie wdrożenie standardów postkwantowych zajmie około 10 lat. Zastosowanie tych wartości do nierówności Mosca, prowadzi do wyrażenia: x > 15 lat. Oznacza, to że wymiana w internecie informacji, którymi nie chcielibyśmy się publicznie dzielić przez okres większy niż 15 lat, przestanie być bezpieczna pod koniec okresu adaptacji kryptografii postkwantowej. Rozważając bardziej optymistyczne scenariusze rozwoju technologii kwantowych, wartość ta ulegnie obniżeniu. Jednakże, już przytoczone tu ograniczenie, stanowi poważne ostrzeżenie w świetle wymiany informacji medycznych, biznesowych czy też komunikacji rządowej. 

Konkursy NIST

W styczniu 1977 roku, amerykańskie Narodowe Biuro Standardów (ang. National Bureau of Standards),  które w 1988 roku zostało przemianowane w NIST, opublikowało pierwszy powszechnie stosowany standard kryptografii symetrycznej – Digital Encryption Standard (DES). Pomimo wyłonienia projektanta algorytmu na drodze konkursowej, którym został IBM, proces standaryzacji nie przebiegł w sposób transparentny i jego wyniki szybko wzbudziły kontrowersje w środowisku kryptologicznym. Stało się to, w szczególności, za sprawą stosunkowo krótkiego, 56-bitowego, klucza. Na jego długość, jak dzisiaj wiemy, wpływ miała amerykańska National Security Agency (NSA), zaangażowana w przebieg procesu opracowania standardu DES [4].  W konsekwencji, już po dwudziestu latach od wprowadzenia szyfru DES, jego łamanie metodą siłową (ang. brute force) nie nastręczało większych problemów. DES stał się tym samym bezużyteczny (poza jego wykorzystaniem m.in. w algorytmach 3DES czy też DES-X) a NIST rozpoczął procedurę wyboru szyfru blokowego, stanowiącego nowy standard kryptografii symetrycznej. Tym razem jednak, w celu uniknięcia wcześniejszych kontrowersji (związanych również z pochodzeniem tak zwanych S-bloków, stanowiących element budulcowy algorytmu DES), zdecydowano się na w pełni otwartą i transparentną procedurę konkursową. Tak też wyłoniono algorytm Rijndael, który przybrał formę nowego standardu – Advanced Encryption Standard (AES), przyjętego w 2001 roku i obowiązującego do dzisiaj. Co więcej, w wersji z kluczem 256 bitowym jest on klasyfikowany jako algorytm postkwantowy. 

W przeciągu ostatnich dwudziestu lat NIST opracował dziesiątki standardów i rekomendacji dotyczących algorytmów kryptograficznych, m.in. dotyczących funkcji skrótu (funkcji haszujących), podpisów elektronicznych, czy też generatorów kluczy. Do najnowszych inicjatyw NIST w zakresie standaryzacji kryptografii należą standardy lekkiej kryptografii (ang. lightweight cryptography), dedykowane dla urządzeń o ograniczonych zasobach obliczeniowych (mikrokontrolery, rozwiązania IoT, itp.), oraz dyskutowana tutaj standaryzacja kryptografii postkwantowej [5]. 

Procedura wyłonienia standardów kryptografii postkwantowej została zainicjowana w grudniu 2016 roku.  Ogłoszony przez NIST konkurs dotyczył wyboru  postkwantowego algorytm kryptografii klucza publicznego, mechanizmu enkapsulacji klucza (ang. Key Encapsulation Mechanism – KEM) oraz podpisu elektronicznego. Określono, pięć poziomów bezpieczeństwa dla algorytmów postkwantowych, odpowiadających bezpieczeństwu ze względu na ataki siłowe na szyfr blokowy z kluczem o długości 128, 192 i 256 bitów oraz ze względu na ataki kolizyjne na funkcje skrótu ze skrótem 256 i 384 bitowym. Dalsze, szczegółowe informacje dotyczące wymogów stawianych przed kandydatami zainteresowany Czytelnik znajdzie w dokumencie [6].  

Warte podkreślenia, jest, że nowe standardy kryptografii postkwantowej odchodzą od protokołu uzgadniania klucza DH, w którym uczestniczą dwie komunikujące się strony. Nie przewiduje się zatem postkwantowej wersji protokołu Diffiego-Hellmana. Jako alternatywę przyjęto natomiast wspomnianą enkapsulację klucza, w której jedna ze stron wybiera sekretny klucz i dokonuje jego zaszyfrowania postkwantowym algorytmem asymetrycznym, wykorzystując klucz publiczny. Zaszyfrowany klucz jest następnie odzyskiwany przez drugą stronę, za pomocą klucza prywatnego. Rozwiązanie takie uznano za prostsze i łatwiejsze do implementacji i analizy [7]. 

Warto również podkreślić, że konkurs NIST nie obejmuje nowych standardów funkcji skrótu. Te obecnie stosowane (np. SHA-3) uważane są za odporne na ataki kwantowe. Dzięki temu, znajdują one także zastosowanie w postkwantowych algorytmach podpisu elektronicznego, opartych na funkcjach skrótu (ang. Hash-based signatures).

Postkwantowi zwycięzcy

Z przesłanych wyjściowo osiemdziesięciu dwóch propozycji, po zakończonej trzeciej rundzie, wyłoniono cztery algorytmy. Ponadto, cztery kolejne, zostały zakwalifikowane do, następnej, czwartej rundy [8].  

Jako algorytm kryptografii klucza publicznego wyłoniony został CRYSTALS-Kyber [9]Algorytm ten zapewnia również mechanizm enkapsulacji klucza (KEM). CRYSTALS-Kyber należy do klasy szyfrów kratowych (ang. lattice-based cryptography) [10], w których operacje wykonywane są na wielowymiarowych kratach, podobnych do sieci krystalicznych. Kraty dają możliwość zdefiniowania szeregu problemów, które uważane są za trudne obliczeniowo. Jednym z nich jest problem nauczania z błędami (ang. Learning With Errors – LWE), który w 2005 roku, zaproponował izraelski informatyk-teoretyk Oded Regev. Za swoje odkrycie został On w 2018 roku uhonorowany prestiżową Nagrodą Gödla. Algorytm CRYSTALS-Kyber bazuje na wariancie problemu LWE, w którym krata definiująca problem posiada pewną narzuconą strukturę, tzw. Module-LWE. W uzasadnieniu wyboru tego algorytmu, NIST podkreślił m.in. jego szybkość oraz nieduży rozmiar kluczy, rzędu kilobajta. 

Artystyczne ujęcie drzewa Markle’a (stosowanego do tworzenia kluczy publicznych w algorytmach podpisu elektronicznego opartych na funkcjach skrótu) oraz krat. Źródło

Jako algorytmy podpisu elektronicznego zostały wyłonione: CRYSTALS-Dilithium [9], FALCON [11] oraz SPHINCS+ [12]. CRYSTALS-Dilithium, został zaprojektowany przez tę samą grupę co CRYSTALS-Kyber i uznano go za główny algorytm postkwantowego podpisu elektronicznego. Algorytm CRYSTALS-Dilithium oparty został na modyfikacji problemu LWR, tak zwanej nauce z zaokrągleniem (ang. Learning With Rounding – LWR). W problemie tym, zamiast dodawania szumu gaussowskiego (jak w LWE), wprowadza się funkcję zaokrąglającą, utrudniającą odzyskanie sekretnej wiadomości. Co więcej, podobnie jak CRYSTALS-Kyber, tak i CRYSTALS-Kyber, wykorzystuje narzuconą strukturę kraty, co ostatecznie prowadzi do problemu Module-LWR. 

Przyszły standard FALCON opiera się na dobrze zbadanym algorytmie NTRU, który w swojej pierwszej wersji, został wprowadzony w 1996 roku [13]. Algorytm jest uznawany za protoplastę szyfrów kratowych. Jest on szybki oraz łatwy w implementacji. O ile wyjściowo, jego działanie można zrozumieć nie odwołując się do krat – bazuje on mianowicie na operacjach wykonywanych na tzw. pierścieniach ilorazowych wielomianów – to już istota jego bezpieczeństwa bezpośrednio wynika z własności krat.  Pomimo stosunkowo małych rozmiarów klucza, słabą stroną szyfru FALCON jest brak realizacji stałoczasowej, odpornej na ekstrahowanie klucza prywatnego z pomiaru czasu działania algorytmu. Kolejnym kłopotem jest wymagana szybka arytmetyka o podwójnej precyzji, utrudniająca implementację tego szyfru [14]. 

W odróżnieniu od wcześniejszych przypadków, szyfr SPHINCS+ nie jest oparty na matematyce krat. Został on wyłoniony przez NIST jako algorytm rezerwowy, na wypadek gdyby czas odsłonił nieznane dotychczas podatności szyfrów kratowych. A o tym, że faktycznie może się tak zdarzyć, piszę w dalszej części tego tekstu. Póki co, należy jeszcze dodać, że algorytm SPHINCS+ opiera się na dobrze poznanych i silnych kryptograficznie funkcjach skrótu. Idea wykorzystania funkcji skrótu do składania podpisu, została zaproponowane jeszcze w 1975 roku przez amerykańskiego informatyka Leslie Lamporta. W podejściu tym, klucz prywatny jest zużywany do tworzenia kluczy publicznych, poprzez utworzenie funkcji skrótu z części jego bitów. W konsekwencji, praktyczne zastosowania algorytmów podpisu elektronicznego opartych na funkcjach skrótu wymagają zastosowania dużych kluczy, których rozmiary mogą sięgać kilkudziesięciu kilobajtów. Jest to główny mankament tego podejścia. Poza tym, algorytmy te są zarówno bezpieczne, jak i łatwe w implementacji, gdyż opierają się na dobrze przetestowanych i szeroko wdrożonych rozwiązaniach. 

Kontrowersje na finiszu 

4 kwietnia bieżącego roku, na 3 miesiące przed ogłoszeniem wyników przez NIST, kryptolodzy z prestiżowego Center of Encryption and Information Security (MATZOV), będącego głównym zapleczem kryptologicznym Izraela, zatrzęśli światem kryptologicznym, a przynajmniej jego postkwantową częścią,  publikując swój raport, będący wynikiem przeprowadzonego audytu głównych kandydatów do standardu kryptografii postkwantowej. Raport zatytułowany jest “Report on the Security of LWE: Improved Dual Lattice Attack” i skupia uwagę na podejściach opartych na LWE oraz LWR [15]. Najlepiej znane techniki kryptoanalityczne dla tego typu szyfrów opierają się na tak zwanych primal lattice attacks oraz dual lattice attacks. Żaden z tych ataków nie uważano jednach dotychczas za realne zagrożenie. W szczególności, drugie z tych podejść wydawało się niepraktyczne. W raporcie MATZOVa wykazno jednak, że istnieje możliwość ulepszenia drugiego typu ataku, co wyraźnie osłabia bezpieczeństwo algorytmów CRYSTALS-Kyber, SABER oraz CRYSTALS-Dilithium. W szczególności, wykazano, że nowa technika kryptoanalityczna osłabia bezpieczeństwo tych algorytmów nieznacznie poniżej progów określonych w wymaganiach konkursowych NIST. Czytelnika zainteresowanego dyskusją środowiska kryptologów postkwantowych na temat raportu MATZOVa odsyłam do referencji [16]. 

Wyniki raportu MATZOVa ostatecznie nie przeszkodziły w wyborze algorytmów CRYSTALS-Kyber i CRYSTALS-Dilithium. Mogły mieć jednak wpływ na odrzucenie z rywalizacji algorytmu SABER.  Warto w tym miejscu wyjaśnić, że nie dysponujemy dowodem bezpieczeństwa algorytmów CRYSTALS-Kyber i  CRYSTALS-Dilithium. Stwierdzenia dotyczące ich bezpieczeństwa wiążą się z tzw. problemem najkrótszego wektora (ang. Shortest Vector Problem – SVP) na kratach [17]. Jak dowiedziono, SVP jest tzw. problemem NP-trudnym, co uniemożliwia jego efektywne rozwiązywania (w czasie wielomianowym). Problemy LWE i LWR można zredukować do przybliżonego problemu SVR. Nie istnieje jednakże dowód tego, że są to problemy NP-trudne. Od strony bezpieczeństwa, uzasadnienie zastosowania tych problemów w kryptografii postkwantowej opiera się więc na braku znajomości algorytmów które pozwalałyby na efektywne rozwiązywanie tych problemów.  Nie można jednak zagwarantować tego, że takie algorytmy nie zostaną odkryte w przyszłości. 

Czwarta runda 

Proces wyboru postkwantowych standardów kryptograficznych przez NIST, nie zakończył się wraz z wyborem omówionych powyżej czterech algorytmów. Gra toczy się dalej i do czwartej rundy ewaluacyjnej zakwalifikowano cztery kolejne algorytmy, które wciąż mają szansę dołączyć do grona postkantowych standardów NIST. Mowa to szyfrach:  BIKE [18], Classic McEliece [19], HQC [20], oraz SIKE [21]. 

Zacznijmy od przedstawienia drugiego z listy, szyfru Classic McEliece, należącego do klasy szyfrów asymetrycznych opartych na kodach korekcyjnych. Kody takie, poprzez pewną nadmiarową informację, pozwalają na korekcję błędów powstałych w trakcie transmisji lub magazynowania informacji. W 1978 roku Robert McEliece pokazał, że kody korekcyjne mogą być również użyte do realizacji, wprowadzonej kilka lat wcześniej, kryptografii asymetrycznej. Pomimo, ponad czterdziestu lat prób i dogłębnego poznania algorytmu, nie udało się przeprowadzić na niego skutecznego ataku. Słabą stroną algorytmu jest duży rozmiar klucza – nawet rzędu megabajta. Algorytm BIKE (Bit Flipping Key Encapsulation) jest, podobnie jak Classic McEliece, również oparty na kodach korekcyjnych. W tym przypadku wykorzystywany jest tzw. kod QC-MDPC (Quasi-Cyclic Moderate Density Parity-Check). Także algorytm HQC (Hamming Quasi-Cyclic) opiera swoje działanie na kodach korekcyjnych.  

Ostatni z szyfrów, SIKE (Supersinguar Isogeny Key Encapsulation), wykorzystuje zupełnie inne podejście niż trzy poprzednie. A mianowicie, angażuje on morfizmy (pewne powiązania) pomiędzy krzywymi eliptycznymi do budowy kryptosystemu asymetrycznego. Podejście to, pomimo, że jest wymagające obliczeniowo, uważne było do niedawna za bezpieczne i charakteryzujące się wyjątkowo krótkim kluczem. Prognozowało to wykorzystaniem algorytmu SIKE, w obszarach zastosowań specjalnego przeznaczenia. Ku wielkiemu zaskoczeniu społeczności kryptologicznej, 30 lipca tego roku dwójka kryptologów z Uniwersytetu w Leuven, opublikowała receptę skutecznego ataku na algorytm SIKE [22,23]. Wykorzystując nieznaną wcześniej podatność, udało się, wykorzystując komputer osobisty, odzyskać klucz prywatny. Algorytm ten, pomimo wiązanych z nim nadziejami i już testowanych implementacji, nie stanie się z pewnością standardem postkwantowym. Wciąż możliwe jest jednak, że podatność która umożliwiła atak zostanie wyeliminowana w dalszych wcieleniach tego algorytmu.    

Co z kryptografią symetryczną?

Współczesne algorytmy kryptografii symetrycznej są uważane za niepodatne na ataki kwantowe. Ich poziom bezpieczeństwa jest zasadniczo określany ze względu na atak siłowy, którego możliwość realizacji determinuje rozmiar przestrzeni klucza. W przypadku algorytmu AES z kluczem 256 bitowym, przestrzeń ta ma wymiar N=2256, co jest porównywalne z liczbą atomów w obserwowanym Wszechświecie.

Najlepszą znaną strategią kwantową w przypadku ataków siłowych jest zastosowanie algorytmu Grovera. Algorytm ten umożliwia przeszukanie kwantowej bazy danych, zawierającej N elementów, nie jak to ma miejsce klasycznie w średnio N/2 krokach, a w średnio N1/2 krokach. Dla algorytmu AES-256 oznacza to redukcję bezpieczeństwa z poziomu 256 do 128, co jest wciąż wartością uznawaną za bezpieczną postkwantowo. Ponadto, należy podkreślić, że już od strony teoretycznej, samo zaimplementowanie algorytmu przeszukiwania Grovera dla danego algorytmu symetrycznego stanowi duże wyzwanie. Trzeba mianowicie zbudować obwód tzw. kwantowej wyroczni (ang. oracle) dla danego algorytmu symetrycznego. To samo w sobie złożone zadanie, wymagające dokonania reprezentacji danego algorytmy symetrycznego w postaci funkcji binarnej i jej dalszej implementacji jako obwodu kwantowego. Stanowi to ogromne wyzwanie już na poziomie algorytmicznym. 

Zaproponowany przez Lova K. Grovera w 1996 algorytm był przez wielu uważany za jedyne kwantowe zagrożenie dla algorytmów symetrycznych. Spojrzenie na kryptoanalizę algorytmów symetrycznych uległo jednak zmianie w 2016 roku, wraz opublikowaniem publikacji pt. “Breaking Symmetric Cryptosystems Using Quantum Period Finding” [24]. Pokazano, mianowicie, że możliwe jest osiągnięcie tzw. przyśpieszenia wykładniczego dla kryptoanalizy pewnych algorytmów symetrycznych. Ma to miejsce za sprawą sprytnego zastosowania kwantowego algorytmu Simona, który jest prostszą wersją algorytmu Shora. Algorytm Shora stanowi zaś podstawowe zagrożenie dla algorytmów asymetrycznych. 

Zastosowanie algorytmu Simona umożliwia, w szczególności, efektywną kryptoanalizę prostego szyfru blokowego, jakim jest algorytm Even-Mansoura. Choć algorytm Even-Mansoura jest zbyt prosty by mógł znaleźć praktyczne zastosowanie, jego warianty odnaleźć można w szyfrach lekkiej kryptografii.  W szczególności, należą do nich algorytmy Chaskey i Elephant, będący jednym z finalistów procesu NIST standaryzacji kryptografii lekkiej. 

Należy zauważyć, że kwantowa kryptoanaliza szyfrów symetrczynych staje się coraz bardziej aktywnym polem badań. Kwestii bezpieczeństwa szyfrów symetrycznych nie należy zatem bagatelizować. 

Co dalej?

Jak deklaruje NIST, przygotowanie gotowych standardów na podstawie wybranych algorytmów może zająć kolejne dwa lata. W międzyczasie, agencja zachęca do poznawania i testowania wyłonionych algorytmów. NIST sugeruje również powstrzymanie się z praktycznymi implementacjami na tym etapie, gdyż finalna forma standardów może odbiegać od obecnej specyfikacji algorytmów. Czas ten warto niewątpliwie wykorzystać także na poszerzenie świadomości związanej z wdrażaniem kryptografii postkwantowej i przygotowanie się do działań jakie ogłoszenie nowych standardów pociągnie za sobą w nadchodzących latach. Dotyczy to, w szczególności, działów IT firm i instytucji. Uwagę na kwestię nowych standardów powinny niezwłowcznie zwrócić podmioty działające w obszarach infrastruktury sieciowej, magazynowania danych  oraz cyberbezpieczeństwa. Należy mieć także świadomość tego, że w przeciągu najbliższych kilku lat, każdy administrator sieciowy będzie musiał zaznajomić się z nowymi postkwantowymi wersjami protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz oferowanymi przez nie postkwantowymi zestawami szyfrów (ang. cipher suites).

Czekamy, ponadto, na wyłonienie ewentualnych dodatkowych standardów, które będą mogły pełnić rolę rezerwową i specjalnego przeznaczenia. Z uwagi na przywołane niedawne doniesienia, z gry najprawdopodobniej wypadł już algorytm SIKE. 

Nieodległy czas powinien przynieść również zainicjowanie procedury wyboru postkwantowego standardu szyfrowania homomorficznego (ang. homomorphic encryption). Szyfrowania tego typu zyskuje coraz większe zainteresowanie z uwagi na dynamiczny rozwój usług chmurowych. Kryptografia homomorficzna pozwala mianowicie na wykonywanie dowolnych operacji na zaszyfrowanych danych, nie mając do nich bezpośredniego dostępu.  

Referencje 

[1] D. Bernstein, T. Lange,  Post-quantum cryptography, Nature 549, 188–194 (2017).

[2] M. Mosca, Cybersecurity in an era with quantum computers: will we be ready ?,  IEEE Security & Privacy, vol. 16, no. 5, pp. 38-41, (2018).

[3] J. Mielczarek,  Technologie kwantowe a cyberbezpieczeństwo, CyberDefence24,  (2019).

[4] T. R. Johnson, American Cryptology during the Cold War, 1945-1989 (The Complete Declassified Official Four-Volume History of the NSA), Center for Cryptologic History, Washington DC (1995) – Book III, Rozdział 19, Public Cryptography.

[5] https://www.nist.gov/cryptography

[6] https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/Post-Quantum-Cryptography/documents/call-for-proposals-final-dec-2016.pdf

[7] https://blog.cloudflare.com/towards-post-quantum-cryptography-in-tls/

[8] https://www.nist.gov/news-events/news/2022/07/nist-announces-first-four-quantum-resistant-cryptographic-algorithms

[9] https://pq-crystals.org/

[10] https://itwiz.pl/czym-jest-szyfrowanie-kratowe-jak-zabezpiecza-czasach-quantum-computing/

[11] https://falcon-sign.info/

[12] https://sphincs.org/

[13] J. Hoffstein, J. Pipher, J. H. Silverman,  NTRU: A ring-based public key cryptosystem. In: Buhler, J.P. (eds) Algorithmic Number Theory. ANTS 1998. Lecture Notes in Computer Science, vol 1423. Springer, Berlin, Heidelberg (1998).  

[14] https://blog.cloudflare.com/nist-post-quantum-surprise/

[15] https://zenodo.org/record/6412487#.Yu2VuexBx4I

[16] https://groups.google.com/a/list.nist.gov/g/pqc-forum/c/Fm4cDfsx65s/m/v5odfcpfBwAJ?pli=1

[17] http://www.deltami.edu.pl/temat/matematyka/kryptologia/2017/11/25/Kryptologia_postkwantowa/

[18] https://bikesuite.org/

[19] https://classic.mceliece.org/

[20] http://pqc-hqc.org/

[21] https://sike.org/

[22] W. Castryck and T. Decru, An efficient key recovery attack on SIDH (preliminary version) (2022)

[23] https://arstechnica.com/information-technology/2022/08/sike-once-a-post-quantum-encryption-contender-is-koed-in-nist-smackdown/

[24] M. Kaplan., G. Leurent., A. Leverrier, M. Naya-Plasencia,  Breaking Symmetric Cryptosystems Using Quantum Period Finding. In: Robshaw, M., Katz, J. (eds) Advances in Cryptology – CRYPTO 2016. CRYPTO 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 9815. Springer, Berlin, Heidelberg (2016).

© Jakub Mielczarek

Artykuł został opublikowany na portalu Nauka UJ.

Kosmiczny Szyfr

Każdy z nas intuicyjnie wie, że szyfr służy ukrywaniu wiadomości. Jednak większość z nas nie uświadamia sobie, że z szyframi mamy do czynienia cały czas. Bo to dzięki nim, ukrytym nierzadko głęboko w czeluściach internetu, możemy bezpiecznie poruszać się w sieci. To szyfrom zawdzięczamy dostęp do bankowości elektronicznej, możliwość płacenia kartami chipowymi, jak również zachowanie pewnej dozy prywatności podczas rozmów telefonicznych. Dzięki nim odchodzimy też od ręcznych podpisów na rzecz elektronicznych. Przykłady można mnożyć. Jedno jest pewne – swoją ciężką pracę wykonują, pozostając w cieniu.

Czym właściwie jest szyfr? Jeśli popatrzymy na rzecz z czysto matematycznego punktu widzenia, dojdziemy do wniosku, że szyfrowanie jest odwracalnym przekształceniem – funkcją, której argumentem jest tak zwany tekst jawny. Co więcej, operacja ta jest zaprojektowana tak, żeby otrzymany na jej wyjściu szyfrogram przestawał mieć dla nas jakikolwiek sens i sprawiał wrażenie, jak gdyby początkowa informacja całkiem się rozpłynęła.

Informacja oczywiście nie znika, lecz zostaje ukryta w pozornie przypadkowej kompozycji symboli szyfrogramu. Szyfr, czy też inaczej algorytm szyfrujący, jest przepisem, który mówi nam, co należy zrobić, żeby wiadomość ukryła swoje znaczenie. Niezbędnym elementem jest klucz, który umożliwia wielokrotne korzystanie z tego samego szyfru. W przypadku tak zwanych szyfrów symetrycznych klucz pozwala nam zarówno zaszyfrować wiadomość, jak i ją odszyfrować – wykonując algorytm szyfrujący “wstecz”.

Tak na szyfry patrzą lubujący się w abstrakcji matematycy. Fizycy, do których sam się zaliczam, mają odwrotnie – próbują dopasować każdy element matematyki do otaczającego nas świata. Nie inaczej jest w tym przypadku. Zatem okiem fizyka, szyfr to przykład deterministycznej dynamiki chaotycznej.

Prostym przykładem deterministycznego układu chaotycznego jest wahadło podwójne. Źródło

Dynamika chaotyczna to szczególny typ ewolucji układów fizycznych, w którym bardzo szybko zaciera się informacja o ich stanie początkowym. Innymi słowy, ewolucja układu chaotycznego jest bardzo czuła na warunki początkowe – zachowanie to jest powszechnie znane pod nazwą efektu motyla. Stąd też różnica chociażby jednej litery w szyfrowanej wiadomości może prowadzić do kompletnie innego szyfrogramu. Determinizm gwarantuje nam natomiast, że cały proces jest odwracalny i zawsze możemy odtworzyć stan wyjściowy, nawet kiedy wydaje się to zupełnie nieprawdopodobne, bo powrót ten może być bardzo trudny w realizacji. Bo jak sprawić, by rozbite fragmenty filiżanki wskoczyły z powrotem na stół? Jest to jednak teoretycznie dopuszczalne i można próbować przeprowadzić symulację takiego procesu na komputerze.

Jak odzyskać informację z szyfru?

Algorytmy szyfrujące możemy zatem postrzegać jako pewne szczególne deterministyczne układy chaotyczne, które ewoluują zadany stan początkowych (tekst jawny) do stanu końcowego (szyfrogramu). O ile szyfrogram wydaje się być stanem zupełnie nieuporządkowanym, to poprzez zastosowanie na nim operacji odwrotnej (ewolucji wstecz w czasie), możemy odzyskać skrywaną informację. Oczywiście trzeba w tym celu wiedzieć, ile czasu upłynęło pomiędzy początkiem a końcem ewolucji.

Trudno przypuszczać, że stworzone przez ludzi algorytmy szyfrujące odpowiadają układom chaotycznym spotykanym naturalnie w przyrodzie. Aktywność ludzka jest oczywiście również jej częścią, więc wszytko co tworzymy, wliczając algorytmy szyfrujące, z konieczności staje się jej fragmentem. Nie określamy jednakże naszych tworów mianem naturalnych. Nie to jednak będzie nas tu interesować. Ważne, że dynamika chaotyczna jest szeroko rozpowszechnionym rodzajem zachowania w otaczającym nas świecie. Występuje praktycznie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością cząstek, związanych poprzez nieliniowe oddziaływania. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, można dojść do wniosku, że przeważająca część ewolucji wszechświata przybiera formę dynamiki chaotycznej.

Szyfry w naturze

Istnieją oczywiście pewne regularne trendy, takie jak ruchy planet, gwiazd i ewolucja kosmologiczna, gdzie zachowania chaotyczne nie pełnią obecnie głównej roli. Ale i w tych przypadkach nie zawsze tak musiało być. Na podstawie słynnej hipotezy Belinskiego-Khalatnikowa-Lifszyca (BKL), oczekujemy, że ewolucja wczesnego wszechświata była wręcz w nieunikniony sposób chaotyczna. Przypuszczenie to znalazło poparcie w licznych rozważaniach teoretycznych i symulacjach komputerowych. Także na skali atomowej wszechświat ogarnięty jest totalnym chaosem, a jego złożoną ewolucję można postrzegać jako morze atomowego chaosu z pewnymi regularnościami, falującymi na jego powierzchni.

Chaotyczna ewolucja wszechświata w modelu Belinskiego-Khalatnikowa-Lifszyca (BKL). Źródło

Możemy zatem stwierdzić, że nawet szklanka wody mogłaby pełnić funkcję algorytmu szyfrującego. Oczywiście – o ile tylko potrafilibyśmy określić precyzyjnie położenie cząsteczek wody, moglibyśmy za ich pomocą stworzyć maszynę szyfrującą. Wykracza to jednak poza nasze obecne umiejętności, dlatego w praktyce posługujemy się sztucznie wykreowanymi układami chaotycznymi, istniejącymi jedynie w pamięci naszych komputerów. Jednakże pewne układy chaotyczne występujące naturalnie w przyrodzie wykorzystuje się do projektowania algorytmów szyfrujących. Przykładem jest układ Lorenza, który pojawił się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku jako opis zjawiska konwekcji termicznej w atmosferze. W modelu tym obserwujemy tak zwany dziwny atraktor, którego chaotyczne własności mają zastosowanie w konstrukcji szyfrów symetrycznych.

Skoro jednak szklanka wody albo zjawiska atmosferyczne mogą posłużyć nam jako szyfrator, to czemu nie moglibyśmy za takowy uznać całego znanego nam wszechświata? Ewolucja kosmosu jest w znacznym stopniu zdeterminowana przez zjawiska chaotyczne, związane z procesami nieliniowymi. Na dużych skalach przykładem jest formowanie się, w toku ewolucji wszechświata, zwartych układów grawitacyjnych, takich jak galaktyki i gwiazdy. Jednak na wczesnym etapie jego ewolucji, zgodnie z przewidywaniem hipotezy BKL, chaotyczne zachowanie dotyczyło największych skal. Oprócz tego na małych dystansach mamy całą mnogość nieliniowych zjawisk atomowych.

Wszechświat jako Kosmiczny Szyfrator

Nieliniowości decydują również o sile współczesnych szyfrów. Tak więc nie popełnimy nadużycia, jeśli do celów naszej popularnonaukowej dyskusji potraktujemy wszechświat jako Kosmiczny Szyfrator, który stale ukrywa przed nami informację o swoim stanie początkowym. Chcąc zaś poznać informację, jaką przed nami skrył, musimy przyjąć rolę kryptoanalityków – specjalistów w łamaniu szyfrów.

Pracę, która jest do wykonania, możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to poznanie mechanizmu działania Kosmicznego Szyfratora. Druga to znalezienie sekretnego klucza. Potrzebujemy więc najpierw zrozumieć elementarne kroki, jakie wykonuje gigantyczna maszyna szyfrująca, w której żyjemy. Tym zajmuje się fizyka teoretyczna, opisująca mechanikę wszechświata na coraz to głębszym poziomie, sięgając aż do tak zwanej skali Plancka, gdzie pojęcie czasoprzestrzeni wydaje się tracić sens. W przypadku zwykłych szyfrów mechanizm działania algorytmu szyfrującego jest zazwyczaj znany – zgodnie z Zasadą Kerckhoffsa, która mówi, że szyfr powinien pozostawać bezpieczny nawet w przypadku, kiedy znane są jego wszystkie szczegóły. W konsekwencji działanie szyfru jest często upubliczniane po to, by kryptoanalitycy mogli bez ograniczeń wyszukiwać jego potencjale słabości. To, co pozostaje niejawne to sekretny klucz. Planu działania Kosmicznego Szyfratora niestety nikt nam nie udostępnił, więc musimy sami cierpliwie dokonać jego inżynierii odwrotnej.

Nawet bez dogłębnej znajomości działania szyfru, można podjąć próbę odczytania szyfrogramu stworzonego przez Kosmiczny Szyfrator – czyli obecnego stanu wszechświata. Szyfrogram ten zawzięcie rekonstruują astronomowie i kosmolodzy obserwacyjni, tworząc coraz to dokładniejsze mapy rozkładu materii (zarówno tej widzialnej, jak i ciemnej) w obserwowanym Wszechświecie. Bazując na tych danych oraz na fizyce teoretycznej, kosmolodzy-teoretycy starają się modelować dynamikę Wszechświata wstecz. To zaś w naszym kryptograficznym porównaniu, nic innego jak wykonywanie deszyfracji.

Jednak wciąż brakuje nam klucza. W naszej kosmicznej analogii jest nim przede wszystkim czas. To on mówi nam, ile podstawowych kroków szyfrujących trzeba wykonać. A musimy to wiedzieć, jeśli chcemy odzyskać stan początkowy. Nie znając klucza, musimy próbować z różnymi jego wartościami. W tym jednak zarówno krypktoanalitycy, jak i kosmolodzy są zaprawieni. Łamacze szyfrów zaprzęgają superkomputery, które sprawdzają wszystkie dopuszczalne wartości. To mało wyrafinowane podejście określa się mianem ataku siłowego. Igły w stogu siana szukają także kosmolodzy-teoretycy, analizujący ewolucję kosmologiczną dla różnych modeli, różnych wartości parametrów i różnych czasów. Oczywiście z niesłabnącą nadzieją na “szczęśliwy traf”.

Sukces zależy nie tylko od naszej determinacji. Jeśli ewolucja wszechświata nie jest deterministyczna, jej odszyfrowanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Wpływ na to mogą mieć procesy kwantowe, leżące u znanych nam podstaw mechaniki wszechświata. O tym jednak przy innej okazji.

© Jakub Mielczarek

Artykuł został opublikowany na portalu Onet.

Hakowanie satelitów

Współczesne, sztuczne satelity Ziemi można postrzegać jako wyspecjalizowane komputery, przetwarzające informacje i komunikujące się ze stacjami naziemnymi lub innymi satelitami. Z tego punktu widzenia, rysuje się ich podobieństwo do serwerów, będących częstym celem cyberataków. Z uwagi na duży koszt budowy i umieszczenia na orbicie satelitów, oraz ich nierzadko strategiczne przeznaczenie, również one mogą stać się celem hakerów. Motywacje do podejmowania prób takich ataków mogą być różne, wliczając chęć przejęcia satelity w celu otrzymania okupu, czy też działania dywersyjne. Sytuacje takie nie są jedynie hipotetyczne, lecz zostały już odnotowane w przeszłości. Publicznie dostępna lista cyber-incydentów z udziałem satelitów jest już całkiem spora a przypuszczalna faktyczna skala tego procederu jest znacznie szersza [1, 2]. Biorąc pod uwagę obecny dynamiczny rozwój technologii satelitarnych, w szczególności, związany z budową konstelacji satelitarnych dostarczających internet, spodziewać się można narastania tego problemu. Dlatego też, warto temu zagadnieniu poświęcić należytą uwagę. Niniejszy tekst ma na celu zarysowanie zagadnienia cyberbezpieczeństwa rozwiązań satelitarnych i sprowokowanie Czytelnika do dalszych, pogłębionych, studiów w tym obszarze.

Mogłoby się wydawać, że uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu operacyjnego satelity, krążącego na wysokości kilkuset kilometrów nad powierzchnią Ziemi, jest zadaniem praktycznie niewykonalnym. Przekonanie takie ma swoje uzasadnienie w tym, iż informacje związane zarówno z systemami samych satelitów, jak i ze sposobami ich komunikacji, zazwyczaj pozostają niedostępne. Jest to klasyczny przykład tzw. security by obscurity (bezpieczeństwa przez niejawność). To, z jednej strony, ma na celu zniechęcenie do podejmowania jakichkolwiek prób ataków. Z drugiej jednak strony, podejście takie może uśpić czujność osób stojących na straży bezpieczeństwa systemów satelitarnych. Biorąc zaś pod uwagę dynamikę wzrostu ilości umieszczanych na orbicie okołoziemskiej satelitów, możliwości wystąpienia błędów i luk w systemach zabezpieczeń nie można wykluczyć. Chętnych do lokalizacji tych podatności  i ich późniejszego wykorzystania może być wielu. 

Jednym ze sposobów wykrywania słabości zabezpieczeń jest przekonanie tak zwanych “etycznych hakerów” do tego by zechcieli ich poszukać – inaczej mówiąc, włamać się do danego satelity. Działania takie mogą przyjąć formę otwartego konkursu z motywacją (oprócz satysfakcji) w postaci pokaźnej nagrody pieniężnej. W maju ubiegłego roku konkurs taki, pod nazwą Space Security Challenge 2020: HACK-A-SAT, został zorganizowany przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (United States Air force – USAF), wraz z Służbą Obrony Cyfrowej (Defense Digital Service – DDS). Celem rywalizacji było m.in. przywrócenie kontroli nad satelitą, na który przeprowadzono symulowany cyberatak. W konkursie wykorzystano eksperymentalne konstrukcje satelitarne, znajdujące się na Ziemi. Jednakże, najepszym drużynom, udostępniony został również w pełni profesjonalny satelita orbitujący Ziemię. Do konkursu przystąpiło ponad tysiąc drużyn z całego świata. Tym bardziej, godne uznania jest zajęcie drugiego miejsca w tym konkursie przez drużynę “Poland Can Into Space” z Polski.

Należy podkreślić, że przeprowadzenie ataków na systemy satelitarne nie musi wiązać się z użyciem kosztownego sprzętu, co zaś znacząco rozszerza grono potencjalnych atakujących. W szczególności, hakerzy nie muszą być wyposażeni w zaawansowane urządzenia telekomunikacyjne. Celem ataków mogą być bowiem nie koniecznie bezpośrednio same satelity, lecz autoryzowane stacje naziemne, za pośrednictwem których są one kontrolowane. Obejście zabezpieczeń takich stacji może pozwolić na nawiązanie pożądanego połączenia z komputerem satelity i wpłynięcie na jego funkcjonowanie.

W ten sposób, atakujący mogą osiągnąć jeden z wielu możliwych celów, takich jaki np.: 

 • Zainfekowanie komputera satelity złośliwym oprogramowaniem, co może mieć na celu zaburzenie jego pracy. Na przykład, powodując zafałszowanie informacji i wprowadzanie operatora satelity w błąd (również, w sposób trudny do wykrycia). 
 • Zebranie wrażliwych lub cennych informacji. Na przykład, pozyskiwanie danych obrazowych lub sygnałowych. 
 • Szantaż, czy też atak typu ransomware, mający na celu otrzymanie okupu za przywrócenie satelity do działania. Jest to szczególnie kusząca możliwość, z uwagi na typowo ogromne koszty rozwiązań satelitarnych. 

Ataki na systemy satelitarne, wykorzystujące podatności stacji naziemnych, są jednak zasadniczo trudne do przeprowadzenia. Wynika to z zastosowania silnych zabezpieczeń w tego typu obiektach. W takiej sytuacji, łatwiejszym celem może okazać się próba ataku bezpośredniego. Uzasadnione jest to tym, że szyfrowanie kanału komunikacji pomiędzy satelitą a stacją naziemną może być stosunkowo słabe. Związane to jest z ograniczeniami na przepustowość wykorzystywanych łączy radiowych oraz kosztem energetycznym transmisji, co zaś wyklucza stosowanie silnych algorytmów szyfrujących. Przykładem tego jest chociażby wykazana możliwość kryptoanalizy algorytmów GMR-1 i GMR-2, stosowanych w telefonii satelitarnej [3]. Ponadto, ograniczenia na rozwiązania kryptograficzne są narzucane przez rozmiary pakietów danych wymienianych radiowo w trakcie przelotu satelity nad stacją naziemną (co nie dotyczy satelitów geostacjonarnych). Te więzy czasowe, wymuszają stosowanie kompromisowych rozwiązań, biorąc z jednej strony ilość przesyłanych danych użytkowych a z drugiej bezpieczeństwo tych danych.  

Wykorzystanie podatności otwierających się poprzez bezpośrednie nawiązanie łączności z satelitą urealnione jest przez dostępność i stosunkowo niski koszt niezbędnego sprzętu. W wielu przypadkach, wystarczy do tego celu antena paraboliczna o średnicy około dwóch metrów i układ nadawczo-odbiorczy, zamykające się w kwocie kilkunastu tysięcy złotych. Już takie wyposażenie może pozwolić na podszycie się pod autoryzowaną stację nadawczą (tzw. spoofing) i nawiązanie komunikacji z satelitą. A stąd już krok do zainfekowania systemu operacyjnego satelity, lub przejęcia nad nim kontroli.  

Przedmiotem zainteresowania hakerów mogą być także same dane przesyłane z satelitów. Odbieranie takich danych nie wymaga zaś nawiązania dwukierunkowej komunikacji z satelitą. Wystarczyć więc może nawet zwykły tuner i antena satelitarna. Większość z przesyłanych na ziemię danych jest jednak zaszyfrowana. Dotyczy to również telewizji satelitarnej. Z kosmosu trafia do nas jednak cała masa, innych, dużo bardziej wrażliwych danych, takich jak np. rozmowy prowadzone za pomocą telefonów satelitarnych, czy też dane przemysłowe. Za sprawą powstającego globalnego internetu satelitarnego, danych tych będzie znacząco przybywać. To też rodzi obawy, że będą one mogły zostać przechwycone i bezprawnie wykorzystywane (jeśli nie zostaną wystarczająco silnie zabezpieczone).  Przykładu takiej możliwości dostarcza wykazana niedawno podatność, zainstalowanych na statkach, satelitarnych systemów VSAT (Very Small Aperture Terminals) [4].

Na styku cyberataków i ataków fizycznych znajdują się również ataki typu DoS (Denial-of-Service), polegające na zablokowaniu danej usługi, na przykład poprzez zawieszenie witryny internetowej. Stosowaną często wersją takiego ataku jest DDoS (Distributed Denial-of-Service), w którym wykorzystuje się masowo zainfekowane komputery do połączenia z danym serwerem w celu jego przeciążenia i w konsekwencji zawieszenia. 

Za satelitarny odpowiednik ataku DoS możemy uznać zakłócenie pracy satelity (tzw. jamming). Zakłócany może być zarówno tzw. downlink (komunikacja z satelity na ziemię) oraz tzw. uplink (komunikacja z ziemi do satelity). Zakłócenie radioelektroniczne można przeprowadzić za pomocą naziemnej stacji radiowej, lub też dedykowanego do tego celu satelity. O ile ta druga możliwość dana jest nielicznym, to już ataki typu DoS z powierzchni Ziemi można realizować w oparciu o stosunkowo nieduże zasoby sprzętowe.  

Jednymi z najpowszechniejszych przypadków ataków na satelitarną usługę w transmisji downlink są zakłócenia pracy systemów nawigacji satelitarnej (GNSS), takich jak GPS czy Galileo, oraz telewizji satelitarnej.  Zakłócenia systemów GNSS mogą uniemożliwić z korzystania z nawigacji satelitarnej w danym obszarze jego stosowania. Ataki tego mają miejsce dosyć często, o czym świadczą udokumentowane przypadki [2]. Licznych przykładów takich działań dostarcza raport “Above Us Only Stars – Exposing GPS Spoofing in Russia and Syria,” (pdf) przygotowany przez ośrodek C4ADS. Raport przytacza również przykładów spoofingu GPS (czyli podszywania się pod system GPS), co może być działaniem jeszcze bardziej niebezpiecznym, gdyż nieświadomy użytkownik może zostać wprowadzony w błąd a jego pojazd (samochód, statek, samolot) może być skierowany np. na kurs kolizyjny z przeszkodą. Sposobem radzenia sobie z takimi sytuacjami jest m.in. kryptograficzne uwierzytelnienie źródeł sygnału.

Warto dodać, że z uwagi na dominujące znaczenie transmisji internetowej, zakłócenie telewizji satelitarnej traci obecnie na znaczeniu. Działania takie miały jednak miejsce w przeszłości. Udokumentowanym incydentem tego typu było np. zakłócenie kurdyjskiego kanału satelitarnego MED-TV w 1995 roku [2].   

Podsumowując, cyberataki na systemy satelitarne są realnym zagrożeniem, a ich znaczenie będzie wzrastało, wraz z rozwojem internetu satelitarnego (dostarczanego z niskiej orbity okołoziemskiej) oraz innych usług satelitarnych. Na szczególną uwagę i monitorowanie od strony cyberbezpieczeństwa zasługuje tu konstelacja Starlink, budowana obecnie przez firmę SpaceX. 

Konstelacji satelitów Starlink (stan na styczeń 2021). Interaktywna mapa pod adresem: https://satellitemap.space/

Jednym z obiecujących kierunków, który może zmniejszyć ryzyko bezpośrednich ataków na satelity, jest zastąpienie komunikacji radiowej, łącznością laserową. Łączność laserowa wdrażana jest już m.in. w komunikacji międzysatelitarnej w konstelacji Starlink (ale nie w komunikacji ze stacjami naziemnymi). Wykorzystanie satelitarnych łączy optycznych jest obecnie bardzo ważnym kierunkiem rozwoju. Wynika to zarówno, z dużo większych przepustowości, jak i mniejszych strat energetycznych, w przypadku łączy laserowych. Zaletą, w stosunku do komunikacji radiowej, jest także dużo mniejsza podatność na przechwycenie komunikacji, wynikająca z małego kąta rozbieżności wiązki laserowej. Własność ta stanowi zasadniczą trudność przy próbach cyberataków na systemy satelitarne. Równocześnie, wysokie przepustowości łączy optycznych pozwalają na stosowanie silnych algorytmów kryptograficznych, w tym algorytmów kryptografii postkwantowej. Łącza optyczne nie są jednak wolne od słabości. Największym ich wrogiem są czynniki atmosferyczne, takie jak chmury, które są zdolne do tego by skutecznie przeprowadzić atak DoS.

Bibliografia

 1. D. Housen-Couriel, Cybersecurity threats to satellite communications: Towards a typology of state actor responses, Acta Astronautica 128,  409-415 (2016). 
 2. A. Ali.Zare Hudaib,  Satellite Network Hacking & Security Analysis, International Journal of Computer Science and Security (IJCSS) 10, Issue (1),  8-55 (2016).
 3. B. Driessen, R. Hund, C. Willems, C. Paar, & T. Holz, Don’t Trust Satellite Phones: A Security Analysis of Two Satphone StandardsIEEE Symposium on Security and Privacy, 128-142 (2012).
 4.  J. Pavur, I. Martinovic, M. Strohmeier, V. Lenders, & D. Moser, A tale of sea and sky: On the security of maritime VSAT communications, IEEE, 1006–1022 (2020).

© Jakub Mielczarek

Artykuł został opublikowany na portalu Polish Brief.

Rozpinanie kwantowej sieci

Pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych zaczął powstawać ARPANET – prekursor dzisiejszego Internetu. Zamysłem stojącym za stworzeniem pierwszej rozległej sieci komputerowej była decentralizacja zasobów obliczeniowych związanych z kontrolowaniem amerykańskiego arsenału nuklearnego. W czasie zimnej wojny, kiedy ryzyko konfliktu nuklearnego brano bardzo poważnie, konieczne stało się uchronienie przed sytuacją w której jeden precyzyjny atak nieprzyjaciela mógł unicestwić działanie całego systemu i w konsekwencji uniemożliwić kontratak. Rozwiązaniem była decentralizacja, która przyjęła formę, rozpiętej na terenie USA, sieci teleinformatycznej.

Schemat sieci ARPANET z 1977 roku. Warto zwrócić uwagę na istniejące już w tamtym czasie łącza satelitarne z węzłem na Hawajach oraz z centrum detekcji trzęsień Ziemi oraz wybuchów jądrowych NORSAR, zlokalizowanym w Norwegii. Źródło

Pomimo, że motywacja projektu związana była ściśle z obronnością, zdecydowano się na włączenie do sieci również segment cywilny, łączący wiodące amerykańskie uczelnie oraz instytucje naukowe. Dzięki temu, w prace nad rozwojem sieci mogła zaangażować się społeczność akademicka, która wykorzystywała ARPANET m.in. do prowadzenia zdalnej korespondencji oraz do współdzielenia zasobów obliczeniowych. Ta otwarta strona projektu dała również impuls do snucia wizji dotyczących możliwych przyszłych zastosowań sieci komputerowych, wykraczających daleko poza domenę militarną, rządową i naukową.

Jedną z osób zafascynowanych koncepcją publicznego wykorzystania sieci komputerowych był absolwent MIT, niezależny spec od bezpieczeństwa komputerowego Whitfield Diffie. Diffie doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że urzeczywistnienie idei publicznej sieci wymagać będzie wcześniejszego rozwiązania dobrze znanego problemu wymiany klucza. A to dlatego, że tylko dzięki efektywnej metodzie wymiany sekretnego klucza, możliwe będzie wdrożenie rozwiązań kryptograficznych, gwarantujących bezpieczeństwo komunikacji w sieci. Problem ten, którego znaczenie miało swoje szerokie konsekwencje dla przebiegu II wojny światowej, uważano jednak za niemożliwy do rozwiązania. Nie zniechęciło to jednak upartego Diffi’ego do własnych badań i poszukiwań. I tak, w 1976 roku, razem z Martinem Hellman’em oraz Ralphem Markle, zaproponował On genialne rozwiązanie w postaci kryptografii asymetrycznej (znanej również jako kryptografia z kluczem publicznym), opartej nie na jednym, lecz na dwóch kluczach – sekretnym oraz publicznym.

Rok później powstał, najpopularniejszy algorytm kryptografii asymetrycznej, słynny RSA. Tak oficjalnie narodziła się kryptografia z kluczem publicznym, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić późniejszy rozwój Internetu. Należy w tym miejscu jednak dodać, że kryptografia asymetryczna miała również swoją alternatywną historię narodzin, związaną z brytyjską Centralą Łączności Rządowej (ang. GCHQ – Government Communications Headquarters). Instytucja ta, skupiająca elitę brytyjskiej kryptologii, została utworzona po II wojnie światowej na bazie ośrodka w Bletchley Park (w którym złamano Enigmę). To właśnie w GCHQ, w 1969 roku, znany z nieszablonowego myślenia, inżynier i kryptolog James Ellis wpadł na podobny jak Diffie, Hellman i Markle pomysł. Jego ideę rozwiną zaś Clifford Cocks, matematyk który, w 1973 roku, tuż po wstąpieniu w szeregi GCHQ, zaproponował algorytm “odkryty” kilka lat później przez Ronalda Rivesta, Adi Shamira i Leonarda Adelmana (RSA). O Ellisie i Cocksie świat usłyszał jednak dopiero w drugiej połowie lat 90-tych, po częściowym odtajnieniu ich pracy w GCHQ. W tym czasie, algorytm RSA był już wdrożony na globalną skalę a jego oficjalni Twórcy odnieśli dzięki swojemu odkryciu ogromy sukces komercyjny.

Kiedy kryptografia asymetryczna święciła swoje triumfy, w jej piedestale pojawiła się jednak rysa. W 1994 roku, pracujący dla Bell Labs, amerykański matematyk Peter Shor pokazał, że bezpieczeństwo algorytmów kryptografii asymetrycznej, takich jak RSA, można podważyć z wykorzystaniem komputerów kwantowych. To zaś zrodziło obawy dotyczące możliwych przyszłych ataków kwantowych na kryptografię klucza publicznego. Pewne rozwiązanie tego problemu czekało już jednak na półce, a do odparcia kwantowego zagrożenia, wykorzystywało ten sam, kwantowy, oręż. Chodzi mianowicie o kwantową dystrybucję klucza (ang. Quantum Key Distribution – QKD), metodę zaproponowaną w 1984 roku przez Charles’a Bennett’a i Gilles’a Brassard’a. Warto dodać, że pomysł ten był rozwinięciem idei kwantowego pieniądza, która pojawiła się jeszcze na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych za sprawą Stephena Weinera.

Kwantowa dystrybucja klucza umożliwia wymianę sekretnego klucza, wykorzystując stany polaryzacji pojedynczych kwantów światła – fotonów. Te zaś, co wynika z zasad rządzących mikroświatem, nie są skłonne do dzielenia się informacją, którą w sobie niosą. W szczególności, nie jest możliwe wykonanie idealnej kopii (klonu) takiego fotonu, jeśli jego stan nie jej nam wcześniej znany. Algorytmy QKD, takie jak zaproponowany przez Bennett’a i Brassard’a BB84, zaprzęgają tą własność do tego by ukryć przed światem wymieniane bity sekretnego klucza. Obrazowo rzecz ujmując, pomiędzy stronami wymieniającymi sekretny klucz powstaje “kwantowy tunel”, a każda próba jego nieuprawnionej eksploracji kończy się jego zasypaniem. Co więcej, bezpieczeństwo takiego rozwiązania możemy ściśle udowodnić na gruncie mechaniki kwantowej i teorii informacji.

Pomimo niezwykłej atrakcyjności QKD, jako wręcz idealnego sposobu wymiany sekretnego klucza, trudności natury technicznej przez wiele lat skutecznie utrudniały szerokie wdrożenie tego rozwiązania. Sytuacja ta uległa w ostatnim dziesięcioleciu znaczącej poprawie, a obecnie możemy mówić wręcz o rozkwicie technologii QKD. Pozostającym problemem jest wciąż dystans na który kwantowa dystrybucja klucza może zostać pomyślnie przeprowadzona, co jest skutkiem tłumienia fotonów w ośrodku optycznym. W konsekwencji, za pomocą światłowodu, QKD możemy skutecznie realizować na odległościach nie większych niż około 100 km. Dopuszczalnym, lecz zarazem bardzo kosztownym, sposobem ominięcia tej trudności jest wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Dzięki dużo słabszemu tłumieniu fotonów w powietrzu i w próżni, kwantowa dystrybucja klucza może być realizowana na znacznie dłuższych odległościach, co zostało potwierdzone dzięki eksperymentom z wykorzystaniem chińskiego satelity Micius. Alternatywnego rozwiązania dostarczają tak zwane powielacze kwantowe. Wymagają one jednak dalszych prac badawczo-rozwojowych.

Bez ich pomocy, już teraz, zaczynają powstawać pierwsze naziemne sieci realizujące QKD. Nie stanowią one jednak zupełnie odrębnych systemów. Tworzone są równolegle do konwencjonalnych sieci teleinformatycznych, dostarczając im sekretnych kluczy, niezbędnych do prowadzenia bezpiecznej wymiany informacji. A to zapewniane jest już przez bardzo silne szyfry symetryczne, które pozostaną nietknięte, nawet w epoce komputerów kwantowych.

Możemy zatem powiedzieć, że na naszych oczach rodzi się, zupełnie nowy typ (kwantowej) sieci. Sytuacja ta nasuwa skojarzenia z ARPANETem. Podobnie jak ARPANET, sieci kwantowe powstają w odpowiedzi na zagrożenia swoich czasów. W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, za największe niebezpieczeństwo uważano atak jądrowy. We współczesnym, coraz bardziej cyfrowym, świecie globalne zagrożenia nie tkwią już jednak tylko w silosach lecz także w serwerach. To w cyberprzestrzeni rozgrywa się wiele ze współczesnych konfliktów i to groźba rozległych ataków w cyberprzestrzeni staje się źródłem największych obaw. Dlatego też tak ważne jest bezpieczeństwo wymiany informacji w sieciach teleinformatycznych, której to fundamentem jest kryptografia. Kryptografia kwantowa, wcielona poprzez QKD, jest sposobem na wyniesienie cyberbezpieczeństwa na zupełnie nowy poziom. Podobnie jak w przypadku ARPANETu, tak i wdrożenie jego współczesnego odpowiednika – nazwijmy go QUANTUMNETem – dotyczyć będzie jednak wyjściowo jedynie zasobów o znaczeniu krytycznym. Przez co należy rozumieć zarówno najbardziej wrażliwe dane, jak i połączoną z siecią teleinformatyczną infrastrukturę o szczególnym znaczeniu (np. elektrownie i banki). Jednakże, już teraz, podobnie jak niegdyś Whitfield Diffie, możemy rozmyślać o korzyściach jakie mogłoby płynąć z upublicznienia sieci, w tym przypadku – sieci kwantowej. Czy zatem współczesne pierwsze sieci realizujące kwantową dystrybucję klucza staną się zalążkiem przyszłego Internetu kwantowego?

Dywagacje na ten, skądinąd fascynujący, temat pozostawmy na inną okazję. Teraz natomiast przyjrzyjmy się wybranym, obecnie rozpinanym, sieciom kwantowym. Do najważniejszych z nich należy bez wątpienia chińska sieć, o długości około 2000 km, łącząca miasta Pekin, Jinan, Hefei i Szanghaj. Sieć ta jest pierwszym etapem powstającej chińskiej kwantowej sieci szkieletowej. W jej skład wchodzą również lokalne kwantowe sieci miejskie.

Schemat chińskiej kwantowej sieci łączącej Pekin i Szanghaj. Żródło: [2]

Jak widać na rysunku powyżej, sieć ta złożona jest z szeregu segmentów. Wynika to ze wspomnianego ograniczenia na dystans na jaki można prowadzić QKD za pośrednictwem światłowodu. Każda z pomarańczowych kropek na schemacie to tak zwany zaufany węzeł, który podaje sekretny klucz przez kolejny segment sieci. Węzły te są klasyczne a informacja przez nie przekazywana pozostaje do dyspozycji operatora sieci. To, w naturalny sposób, rodzi obawy co do bezpieczeństwa takiego systemu i możliwości nieautoryzowanego dostępu do przekazywanej informacji. Temat ten jest dużo bardziej złożony i wykracza poza ramy tego tekstu. Dodam jedynie, że wprowadzenie wspomnianych powyżej powielaczy kwantowych powinno umożliwić zastąpienie zaufanych węzłów węzłami kwantowymi, zapewniającymi wyższe bezpieczeństwo przekazywanej informacji.

Ambicje Chin, wyrastających na światowego lidera technologii kwantowych, pozostają niezaspokojone i już teraz prowadzone są działania w kierunku rozszerzenia “kwantowej autostrady,” pokrywając wszystkie chińskie prowincje i regiony autonomiczne. Wraz z siecią naziemną ma powstać także komplementarny segment satelitarny, który jest już z powodzeniem testowany. Umożliwi on realizację QKD na dużych dystansach, częściowo rozwiązując problem zaufanych węzłów. Plan szkieletu tej sieci można znaleźć poniżej.

Planowana chińska szkieletowa sieć kwantowa. Niebieskie linki odpowiadają zbudowanym już fragmentom sieci. Żródło: [3]

Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska (czy też inne rozwinięte technologicznie państwa) nie pozostają bierne i również prowadzą prace nad budową własnych kwantowych sieci. Na naszym europejskim podwórku, na szczególną uwagę zasługuje eksperymentalna kwantowa sieć miejska zbudowana w Madrycie. Sieć ta powstała we współpracy naukowców z Politechniki madryckiej oraz firm Telefonica i Huawei. Dostawcą systemów do kwantowej dystrubucji klucza jest tutaj niemiecki oddział firmy Huawei, natomiast Telefonica do celu projektu udostępnia swoje zasoby sieciowe. Madrycka sieć, której schemat przedstawiono poniżej, zawiera obecnie 13 połączeń i należy do najbardziej rozbudowanych tego typu sieci na świecie.

Schemat kwantowej sieci powstałej w Madrycie. Źródło

Kolejną ważną europejską inicjatywą związaną z QKD jest projekt OpenQKD. W jego ramach, testowane są lokalne komponenty sieci kwantowych oraz ich możliwe obszary zastosowań praktycznych. Sieć madrycka jest jedną z kilku eksperymentalnych sieci wchodzących w skład OpenQKD. Warto dodać, że w projekcie tym uczestniczy również Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Technologia QKD, w kontekście budowy sieci kwantowych, rozwijana jest również w projekcie CiViQ, finansowanym w ramach europejskiej inicjatywy Quantum Flagship.

Jednakże, największe nadzieje na utworzenie rozległej paneuropejskiej kwantowej sieci wiążą się z inicjatywą EuroQCI, koordynowaną przez Komisję Europejską. Zakłada ona, że do końca bieżącej dekady ma powstać w Europie rozbudowana kwantowa sieć, przeznaczona wyjściowo do użytku administracji europejskiej oraz biznesu. W lipcu 2019 roku do inicjatywy Euro QCI włączyła się również Polska. Podobnie jak w przypadku sieci chińskiej, planowany jest również komponent satelitarny, co wiąże się z zaangażowaniem w ten projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej.

EuroQCI ma zapewnić Europie wejście na nowy poziom bezpieczeństwa cybernetycznego. Początkowo jednak, również opierać się będzie na zaufanych węzłach klasycznych, co pozostawia pewien niedosyt. Mianowicie, o ile zastosowanie QKD eliminuje możliwość przechwytu informacji na łączach optycznych, obawa związana z przejęciem informacji na węzłach pozostaje realna.

Kryptografia asymetryczna, umożliwiająca realizację tzw. szyfrowania end-to-end daje możliwość uzgodnienia sekretnego klucza nawet przez, powszechnie dostępny, kanał publiczny (stosując tzw. protokół Diffiego-Hellmana). Podejście to jest jednak opiera swoje bezpieczeństwo na złożoności obliczeniowej pewnych problemów matematycznych (podobnie jak RSA). To, z jednej strony, rodzi obawę pod kątem kryptoanalizy kwantowej a z drugiej nie daje nam gwarancji bezpieczeństwa nawet w przypadku ataków klasycznych. O ile nie dysponujemy skutecznymi algorytmami ataków na takie szyfry, nie posiadamy również dowodu na to, że takowe nie istnieją i nie zostaną w bliższej lub dalszej przyszłości odkryte i co gorsza zastosowane.

Implementując sieci kwantowe zmierzamy do odejścia od kryptografii asymetrycznej. Jednakże, w kontekście problemu klasycznych węzłów, konieczne może okazać się “wzmocnienie” takich sieci, uniemożliwiając operatorowi sieci dostęp do wymienianych informacji. Stosowanie współczesnych algorytmów asymetrycznych jest w tym kontekście nieuzasadnione. Nadzieję na wdrożenie takiego rozwiązania dają jednak rozwijane obecnie algorytmy kryptografii postkwantowej, takie jak np. algorytmy oparte na kratach.

Prawdziwie bezwarunkowo bezpiecznego rozwiązania może dostarczyć jednak jedynie zastąpienie węzłów klasycznych, węzłami kwantowymi, urzeczywistniając w pełni koncepcję sieci kwantowych. Teoretycznie, sieci takie mogą zagwarantować absolutną prywatność jej użytkownikom. Trudno być jednak przekonanym co do tego, że globalna kwantowa sieć, w takiej formie, kiedykolwiek powstanie. Wynika to nie z wyzwań technicznych, lecz z dobrze znanej kwestii znalezienia kompromisu pomiędzy prywatnością a bezpieczeństwem. Mianowicie, istotne znaczenie ma nie tylko uniknięcie nieuprawnionego przechwycenia naszej komunikacji w sieci ale również zachowanie odpowiednich standardów aktywności w samej sieci. Całkowicie niepodatna na kontrolę kwantowa sieć mogłaby stać nie tyle przestrzenią uszanowania naszej prywatności i swobody działań, co miejscem ekspresji bezkarności i działalności przestępczej. Dlatego też, nawet jeśli Internet kwantowy stanie się faktem, niezbędne będzie wcześniejsze rozwiązanie problemu tego jak sprawić by nie przeistoczył się on w “Kwantowy Darknet”.

Bibliografia

 1. Simon Signh, The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography, Anchor Boks, New York (2000).
 2. Qiang Zhang, Feihu Xu, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, and Jian-Wei Pan, Large scale quantum key distribution: challenges and solutions [Invited], Opt. Express 26, 24260-24273 (2018).
 3. Martino Travagnin, Adam Lewis, Quantum Key Distribution in-field implementations, EUR 29865 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg (2019).
 4. H. Kimble, The quantum internetNature 453, 1023–1030 (2008).

© Jakub Mielczarek

Artykuł został opublikowany na portalu Nauka UJ.

Czy Wszechświat jest komputerem kwantowym?

Każdą informację z jaką mamy na co dzień do czynienia daje się sprowadzić do ciągu dwóch różnych symboli, na przykład kropek i kresek, jak w alfabecie Morse’a. Możemy zatem stwierdzić że, informacja podobnie jak materia posiada strukturę ziarnistą z „elementarną cząstką informacji” zwaną bitem. Do oznaczania dwóch możliwych wartości bitu, przyjęło się powszechnie używać 0 i 1. W szczególności, każdą liczbę naturalną możemy reprezentować jako skończony ciąg binarny. A zatem, rok założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego to jak łatwo zapamiętać 010101010100 (pięć 01 i 00). W pewnym sensie, o tym, że również ułamki można reprezentować w podobny sposób zdawano sobie sprawę dużo wcześniej, bo już w starożytnym Egipcie. Nie tylko liczby ale także litery, znaki specjalne, obrazy i inne znane nam formy informacji dają się zakodować za pomocą zer i jedynek.

Informacja nie jest z reguły statyczna lecz podlega ciągłym metamorfozom w czym, za pomocą reprezentacji bitów jako impulsów elektrycznych, pomagają jej komputery. Komputery to zaś nic innego jak pewne układy fizyczne. Podążając tym tropem, możemy dojść do wniosku, że w zasadzie każdy wycinek rzeczywistości jest pewnego rodzaju komputerem, przetwarzającym lub przynajmniej przechowującym określony rodzaj informacji. Ale czy aby na pewno tak jest? Czy każdemu procesowi fizycznemu odpowiada przetworzenie informacji z którym poradziłby sobie komputer? Czy też ogólniej, czy nasza rzeczywistość jest obliczalna? 

Próbę zmierzenia się z tymi z pozoru czysto filozoficznymi pytaniami podjął w latach trzydziestych ubiegłego wieku brytyjski matematyk, kryptolog i zdecydowanie wszechstronny geniusz Alan Turing. Analizując problem obliczalności różnych problemów, wprowadził on abstrakcyjny model maszyny obliczeniowej, nazwany później od jego nazwiska maszyną Turinga.  Maszyna Turinga to idealizacja „matematyka” który, bit po bicie, dokonuje przetwarzania informacji zapisanej jako ciąg binarny na nieskończenie długiej taśmie. 

Choć może to brzmieć zaskakująco, wszystkie operacje wykonywane przez współczesne komputery można przeprowadzić za pomocą maszyny Turinga, którą faktycznie da się zbudować, na przykład z klocków LEGO.

Lego_Turing_Machine
Maszyna Turinga zbudowana z klocków LEGO. Źródło

Choć ta nie dostarcza optymalnego sposobu przetwarzania informacji, rozważania na jej temat pozwoliły wniknąć w naturę tego co obliczalne a co nie.  Mianowicie, na kanwie rozważań Turinga, amerykański matematyk Alonzo Church sformułował hipotezę którą, w jednej ze swoich wcieleń, możemy wyartykułować następująco: Każde obliczenie (przetworzenie informacji) wykonane przez układ fizyczny (czyli układ spełniający prawa fizyki) możne zostać wykonane za pomocą maszyny Turinga.

Ta tak zwana hipoteza Churcha-Turinga ma doniosłe znaczenie z punktu widzenia symulowania procesów fizycznych. Procesy które mają reprezentację w postaci operacji wykonywalnych na maszynie Turinga, określamy mianem zupełnych w sensie Turinga.  Otwartym problemem jest to czy wszystkie zjawiska fizyczne cechują się taką zupełnością i szczerzej czy cały Wszechświat można uznać za będący zupełnym w sensie Turinga. Choć, jak dotąd, nie przedstawiono kontrprzykładu dla hipotezy Churcha-Turinga, nie mamy jednak całkowitej pewności. Warto dodać, że zupełność Wszechświata implikuje to, że pewne problemy o których wiemy, że nie są zupełne w sensie Turinga, nie będą mogły zostać nigdy rozwiązane. 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o zupełność Wszechświata w sensie Turinga komplikuje fakt, że reprezentacja informacji za pomocą ciągu zer i jedynek wymaga rewizji, kiedy zanurzymy się do mikroświata. Tam, w świecie rządzonym przez prawa mechaniki kwantowej, klasyczna teoria informacji uogólnia się do tak zwanej teorii informacji kwantowej. Podstawową jednostką informacji kwantowej jest zaś nie bit lecz kubit (ang. qubit). Kubit można wyobrazić sobie jako sferyczną powierzchnię Ziemi, na której biegunach znajdujemy klasyczne wartkości bitu 0 i 1. Kubit może jednak „żyć” nie tylko na biegunach ale w dowolnym innym punkcie, których na sferze (którą nazywamy sferą Blocha) jest nieskończenie wiele.  Każdy z tych punktów jest tak zwaną kwantową superpozycją wartości klasycznych 0 i 1. Stany bardziej złożonych układów kwantowych nie reprezentujemy zaś jako ustalony ciąg bitów np. 011, lecz jako superpozycję wszystkich możliwych ciągów bitów o danej długości, w tym przypadku są to: 000, 001, 010, 100, 011, 101, 110 i 111. W ogólności zaś, dla układu kwantowego opisywanego przez n kubitów, stan kwantowy będzie superpozycją 2 do potęgi n ciągów binarnych, każdy o długości n bitów.

QUBIT
Geometryczna reprezentacja bitu i kubitu. Źródło

Przetwarzanie informacji kwantowej jest, do pewnego stopnia, możliwe za pomocą komputerów klasycznych, a więc i za pomocą maszyny Turinga. Jest to jednak w ogólności zadanie karkołomne, gdyż dla n-kubitowego układu kwantowego wymaga to wykonania operacji na 2n amplitudach prawdopodobieństwa, każdego z możliwych ciągów n bitowych.  Każdej z tych amplitud odpowiada zaś tak zwana liczna zespolona (złożona z dwóch liczb rzeczywistych), która może być reprezentowana przez ciąg bitów, o długości rosnącej wraz z dokładnością obliczeń. W konsekwencji, już dla stosunkowo małego układu kantowego złożonego ze stu kubitów potrzebujemy (w ogólnym przypadku) wykonać operacje na 2100 = 1267650600228229401496703205376 amplitudach, co jest poza zasięgiem jakichkowiek dostępnych obecnie, jak i możliwych do wyobrażenia sobie przyszłych, komputerów klasycznych. 

W konsekwencji, symulowanie rzeczywistości kwantowej za pomocą maszyny klasycznej jest skrajnie nieefektywne. Wyjściem z tego impasu jest uogólnienie maszyny Turinga do przypadku kwantowego, będącej modelem nie komputera klasycznego lecz uniwersalnego komputera kwantowego. Idea takich maszyn pojawiła się w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku za sprawą fizyków Paula Benioffa i Davida Deutscha. Niemal równocześnie, amerykański fizyk którego nie trzeba nikomu przedstawiać — Richard Feynman,  zaproponował, że każdy dyskretny układ kwantowy może być symulowany w sposób dokładny (może być “imitowany”) za pomocą operacji wykonywanych na komputerze kwantowym. Ekstrapolując to rozumowanie, jeśli więc Wszechświat da się zredukować do pewnego skończonego układu kubitów to będzie on zupełny w sensie kwantowej maszyny Turinga. Innymi słowy, możemy wtedy powiedzieć, że będzie on przykładem uniwersalnego komputera kwantowego.

Czy Wszechświat jest w istocie gigantycznym komputerem kwantowym nieustannie przetwarzającym informację kwantową? Tego wciąż nie wiemy. Natomiast, nasze obecne zrozumienie fizyki na najbardziej podstawowym poziomie do którego sięga nasza wiedza i wyobraźnia, nie wyklucza takiej możliwości. Tę granicę naszego dotychczasowego poznania określamy mianem skali Plancka, a na fizykę którą staramy się ją opisać składa się szereg propozycji kwantowych teorii grawitacji. Jedną z najpopularnieszych z nich jest teoria pętlowej grawitacji kwantowej, którą na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wprowadzili Abhay Ashtekar, Carlo Rovelli i Lee Smolin. Teoria ta przewiduje, że przestrzeń na skali Plancka posiada dyskretną (“atomową”) postać, teoretycznie pozwalając na wykonanie jej symulacji kwantowych, w duchu idei Feynmana.

Nad tym jak zredukować pętlową grawitację kwantową do układu kubitów, co umożliwiłoby przeprowadzenie kwantowych symulacji, rozmyślam już od około dekady. Jednakże dopiero około trzech lat temu zabrałem się za podjęcie próby faktycznego urzeczywistnienie tego pomysłu.  Impulsem do tego był fakt pojawienia się pierwszych dostępnych komputerów kwantowych, operujących na kilku i kilkunastu kubitach. W toku badań, które obecnie prowadzimy w ramach działajacego w Instytucie Fizyki Teoretycznej UJ zespołu Quantum Cosmos Lab, udało się nie tylko teoretycznie wykazać możliwość prowadzenia kwantowych symulacji modeli Wszechświata opisywanych przez pętlową grawitację kwantową, ale również wykonać pierwsze symulacje kwantowe tego typu.

Pict
Model dyskretnej przestrzeni kwantowej zbudowanej z dwóch “atomów przestrzeni” (lub równoważnie dipolowe przybliżenie Wszechświata) oraz odpowiadający mu algorytm kwantowy, który można wykonać na kwantowej maszynie Turinga.  Źródło

 

Symulacje te, z uwagi na ograniczenia współczesnych pierwszych komputerów kwantowych są wciąż prymitywne i wykorzystują maksymalnie kilkanaście „nieoszlifowanych” kubitów. Pozwala to jednak na wytworzenie konfiguracji opisujących jednorodny model Wszechświata. Wraz z rozwojem inżynierii obliczeń kwantowych będziemy mogli temu mikroskopijnemu wszechświatowi dodawać coraz więcej upiększeń. Bazując na prognozach, już w przeciągu najbliższych pięciu lat możemy spodziewać się osiągnięcia poziomu symulacji z którymi nie poradzą sobie dostępne superkomputery klasyczne. Wykorzystanie klasycznej maszyny Turinga pozostanie wciąż teoretycznie możliwe lecz, z uwagi na jej skrajną nieefektywność, w praktyce niewykonalne. Otrzymana kwantowa symulacja wszechświata będzie jednak nadal jedynie kwantowym zarodkiem tego w którym żyjemy.

Spoglądając tysiące lat w niepewną przyszłość, nie możemy wykluczyć, że pełne symulacje makroskopowych wycinków Wszechświata staną się faktem. Nawet najbardziej zaawansowana symulacja nie będzie jednak w stanie odtworzyć w pełni Wszechświata w którym jesteśmy zanurzeni. Chyba, że w hipotetycznym przypadku granicznym kiedy to on cały zostałby wykorzystany do tego by symulować samego siebie. Ale to nie byłaby już symulacja, lecz to co nazywamy rzeczywistością i to na dodatek zupełną w sensie Turinga.    

Bibliografia

[1] J. Mielczarek, Quantum Gravity on a Quantum Chip, arXiv:1803.10592 [gr-qc].
[2] J. Mielczarek, Spin Foam Vertex Amplitudes on Quantum Computer – Preliminary Results, Universe 5 (2019) no.8, 179 [arXiv:1810.07100 [gr-qc]].
[3] G. Czelusta, J. Mielczarek, Quantum simulations of a qubit of space, arXiv:2003.13124 [gr-qc].

© Jakub Mielczarek

Artykuł został opublikowany na portalu Nauka UJ.

Splątanie kwantowe w nanosatelicie

Udało się zrealizować kolejny ważny krok w kierunku wykorzystania przestrzeni kosmicznej do prowadzenia komunikacji kwantowej oraz do badań nad zjawiskami kwantowymi w warunkach mikrograwitacji. Stało się to za sprawą nanaosatelity SpooQy-1, który zrealizował eksperyment demonstrujący splątanie kwantowe fotonów w warunkach kosmicznych [1]. Misja została przeprowadzona przez Centrum Technologii Kwantowych w Singapurze, we współpracy z partnerami ze Szwajcarii, Australii i Wielkiej Brytanii.

Pierwsze eksperymenty satelitarne z wykorzystaniem splątanych stanów fotonów zostały zrealizowane w ostatnich latach przez chińskiego satelitę średniego typu o nazwie Micius [2]. Jednakże, dopiero teraz udało się przeprowadzić eksperyment ze splątanymi stanami kwantowymi fotonów z wykorzystaniem miniaturowego nanosatelity typu CubeSat. W standardzie tym, nanosatelity budowane są z jednostek (unitów) w postaci sześcianów o długości krawędzi równej 10 cm. Pojedynczą kostkę określamy jako 1U – jedna jednostka. Nanosatelita SpooQy-1 zbudowany został z trzech jednostek (3U), przy czym, systemy sterowania, łączności i zasilania zamknięto w jednym z nich (1U), eksperyment kwantowy zajmował zaś pozostałe dwa bloki (2U).

Misja SpooQy-1 powstała na bazie wcześniejszego projektu nanosatelitarnego Galassia (2U), który w 2016 roku wykonał orbitalne testy układu do generowania splątanych stanów kwantowych kwantowych [3]. W ramach tej misji nie udało się jednak dokonać pomiarów samego splątania kwantowego. Z uwagi na stosunkowo niskie koszty zarówno budowy jak i umieszczania na niskiej orbicie okołoziemskiej CubseSatów, przeprowadzone misje torują drogę do realizacji kolejnych nanosatelitarnych projektów kwantowych przez mniejsze grupy naukowców i inżynierów.

SpooQy-deployment
Wypuszczenie nanosatelity SpooQy-1 z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Źródło

Żeby zrozumieć znaczenie przeprowadzonego na pokładzie nanosatelity SpooQy-1 eksperymentu, warto przybliżyć (lub jedynie odświeżyć) to co rozumiemy przez splątanie kwantowe.   W tym celu, rozważmy foton, czyli podstawową porcję (kwant) pola elektromagnetycznego. Fotony, oprócz odpowiadającej im długości fali, czy też zbioru długości fali składających się na tak zwaną paczkę falową, posiadają również dwa wewnętrzne stopnie swobody związane z ich polaryzacją.  Wypadkowa polaryzacja fotonu ma postać kwantowej superpozycji dwóch stanów bazowych polaryzacji. Jako stany bazowe możemy wybrać przykładowo dwie prostopadłe względem siebie polaryzacje – poziomą (H – horizontal) oraz pionową (V – vertical). Kierunki polaryzacji są ustalone względem referencyjnego układu odniesienia, takiego jaki wyznacza chociażby płaszczyzna stołu optycznego.

Fotony możemy przygotować w stanach o pożądanej polaryzacji liniowej przepuszczając je przez polaryzator.  Jeśli będzie on ustawiony np. w pozycji H, to foton o początkowej dowolnej polaryzacji, po przejściu przez taki polaryzator znajdzie się stanie H. Ciekawą sytuacją jest, kiedy pozycja polaryzatora nie będzie pokrywała się z jedną z pozycji bazowych H i V, leczy np. będzie względem każdej z nich obrócona o 45 stopni. Odpowiada to polaryzacjom diagonalnej (D – diagonal) oraz antydiagonalnej (A – anti-diagonal). Wtedy to, analizując np. fotonu w stanie o polaryzacji D za pomocą analizatora złożonego z polaryzatorów ustawionych w pozycjach H i V, zaobserwujemy tak zwaną redukcji stanu kwantowego. Statystycznie, przepuszczając przez analizator pewną liczną fotonów przygotowanych w stanie D, połowę z nich zarejestrujemy jako będące w stanie H, a połowę w stanie V. Stan o polaryzacji D możemy więc uznać za superpozycję kwantową stanów bazowych H i V, z jednakowym rozkładem prawdopodobieństw równym 1/2. W trakcie aktu pomiaru, jakim jest analiza polaryzacji, stan ten redukuje się do jednego ze stanów bazowych (H,V) i pozostaje w nim.

Przejście od koncepcji superpozycji kwantowej do splątania kwantowego wymaga rozszerzenia powyższej dyskusji do przypadku stanu kwantowego dwóch lub więcej fotonów.  Do wyjaśnienia eksperymentu przeprowadzonego w misji SpooQy-1, wystarczy nam rozważanie splątania kwantowego dwóch fotonów. Tym bardziej, że jest to sytuacja najpowszechniejsza, a wytwarzanie stanów splątanych trzech i większej liczby fotonów jest wciąż raczkującym obszarem doświadczalnej optyki kwantowej.

Splątanie kwantowe jest szczególnym typem superpozycji kwantowej w układzie cząstek, takich jak fotony, prowadzące do występowania nielokalnych korelacji pomiędzy nimi.  Stanami dwufotonowymi, w których możemy zaobserwować splątanie kwantowe są w szczególności stany Bella: Φ+, Φ-, Ψ+ i Ψ-.  Stany te są szczególnie interesujące z tego powodu, że należą do przypadku w którym splątanie kwantowe jest najsilniejsze (mówimy, że są to stany maksymalnie splątane).

Przyjrzyjmy się teraz bliższej przypadkowi fotonów przygotowanych w stanie Φ+, co przedstawia rysunek poniżej. Fotony takie, wyemitowane ze źródła stanu splątanego, propagują się następnie do odległych punktów A i B, w których następuje pomiar. Podobnie jak w omawianym powyżej przypadku pojedynczego fotonu, a priori możemy z równym prawdopodobieństwem oczekiwać zarejestrowania każdego z fotonów w stanie o jednej z dwóch polaryzacji: H lub V. W tym momencie dochodzimy jednak do jednej z  najbardziej enigmatycznych własności mechaniki kwantowej. Mianowicie, jeśli dokonamy analizy polaryzacji jednego z fotonów, to będzie to miało natychmiastowy wpływ na wynik pomiaru przeprowadzonego na tym drugim. Jeśli np. w wyniku pomiaru okaże się, że foton w punkcie A jest stanie o polaryzacji H, to ze stuprocentową pewnością, analizując drugi foton w punkcie B, zaobserwujemy, że znajduje się on również w stanie H. Natomiast, jeśli nie dokonalibyśmy pomiaru w punkcie A, to wynik pomiaru w punkcie B wynosiłby w 50% przypadków H i w 50% przypadków V. Ta natychmiastowa redukcja stanu kwantowego,  odbiegająca od tak zwanego lokalnego realizmu, okazała się trudna do zaakceptowania przez wielu fizyków, co znalazło ucieleśnienie między innymi w paradoksie EPR (Einsteina-Podolskiego-Rosena). Przypuszczano, że mogą istnieć pewne dodatkowe (nieobserwowane) stopnie swobody, tak zwane zmienne ukryte,  znajomość których pozwoliłaby przewidzieć wyniki pomiarów i uniknąć konieczności natychmiastowej redukcji stanu kwantowego pomiędzy odległymi punktami.  Możliwość występowania zmiennych ukrytych, przynajmniej tych lokalnego typu, wyeliminował ostatecznie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku północnoirlandzki fizyk John Bell, ten sam od którego nazwiska pochodzi wprowadzona powyżej rodzina stanów kwantowych.

Bell
Schemat eksperymentu Bella ze splątaniem kwantowym. Źródło

Rozważając korelacje pomiędzy wynikami pomiarów w punktach A, B wykazał on, że hipoteza zmiennych ukrytych wymaga spełnienia określonej nierówności pomiędzy wynikami pomiarów w różnych bazach. W celu wprowadzenia tej nierówności, oznaczmy wyniki pomiarów w bazie (H,V) w punktach A i B odpowiednio a i b. Natomiast, dla alternatywnego wyboru bazy, np. (D,A), niech wyniki pomiarów  w punktach A i B wynoszą a’ i b’. Korzystając z tych oznaczeń, możemy rozważań cztery różne konfiguracje dla funkcji korelacji, E(a,b), E(a’,b), E(a,b’) i E(a’,b’),  które pozwalają nam zdefiniować wielkość:

S =  E(a,b) – E(a,b’) + E(a’,b) + E(a’,b’),

zwaną parametrem CHSH (Clauser-Horne-Shimony-Holt).  Jak wykazał Bell, teoria lokalnych zmiennych ukrytych wymaga, żeby parametr ten spełnia następującą nierówność (zwana nierównością Bella, lub też nierównością Bella-CHSH):

|S|≤ 2.

Okazuje się jednak, że stany splątane takie jak rozważane tu stany Bella, jawnie łamią tę nierówność, przecząc lokalnemu realizmowi.

Wynik ten wspiera postrzeganie mechanik kwantowej jako teorii w pewnym stopniu nielokalnej. Mianowicie, stan splątany dwóch cząstek kwantowych traktujemy jako jeden obiekt kwantowy i niezależnie od tego czy jedna jego część znajduje się w dużej odległości od drugiej, ingerencja w tą pierwszą poniesie za sobą natychmiastowy skutek dla tej drugiej i vice versa. Jednakże, wbrew pierwotnym obawom, wyrażonym w paradoksie EPR, nie jest w ten sposób możliwa nadświetlna wymiana informacji. Pomimo, że splątanie kwantowe nie pozwala urzeczywistnić wizji znanych chociażby z serialu Star Trek, znajduje ono zastosowanie w komunikacji. Ma to miejsce za sprawą zarówno możliwości przeprowadzania za jej pośrednictwem tak zwanej teleportacji stanów kwantowych jak i kwantowej dystrybucji klucza. Oba te procesy zachodzą z prędkością światła w danym ośrodku, która jest mniejsza lub równa prędkości światła w próżni.

To drugie zastosowanie, czyli kwantowa dystrybucja, stanowiąca jeden z głównych filarów kryptografii kwantowej,  przyciąga szczególnie duże zainteresowanie i stanowiła jedną z głównych motywacji do przeprowadzenia misji SpooQy-1. Wytworzone stany Bella pozwalają m.in. na realizację protokołu Ekerta (E91) kwantowej dystrybucji klucza [4]. W podejściu tym, zaufana jednostka (na przykład nanosatelita) wytwarza pary splątanych fotonów, wysyłając jeden z nich do punku A a drugi do punktu B. Analizując otrzymane fotony, można otrzymać ciągi wyników pomiaru polaryzacji, np. HVHHVHVHV…. Przypisując zaś stanom polaryzacji wartości binarne np. H->0 i V->1, otrzymujemy ciąg bitów 010010101…, który może stanowić sekretny klucz, stosowany w protokołach klasycznej kryptografii symetrycznej. Przygotowując fotony np. w stanie Φ+, mamy pewność, że jeśli odbiorca A zarejestrował ciąg  010010101…, to taki sam ciąg zaobserwuje również odbiorca klucza w punkcie B.  Dodatkowym elementem takiego protokołu jest sprawdzenie na części bitów tego czy nie nastąpił podsłuch transmisji. Po pomyślnej weryfikacji, uzyskujemy wynikającą z praw mechaniki kwantowej gwarancję poufności wymienionego klucza.

Za pomocą satelity SpooQy-1, przeprowadzono testy zarówno wytwarzania jaki i analizy stanów splątanych. Splątane fotony nie były jednak emitowane poza nanosatelitę,  do odbiorców w przestrzeni kosmicznej lub na powierzchni Ziemi.  To już będzie stanowiło przedmiot kolejnych misji. W ramach tego projektu, cały eksperyment został przeprowadzony w obrębie zamkniętego modułu doświadczalnego, zawierającego źródło splatanych fotonów oraz ich analizator.

Do wytworzenia par splątanych kwantowo fotonów wykorzystano, powszechnie stosowany w warunkach laboratoryjnych, proces zwany spontanicznym parametrycznym obniżaniem częstości (SPDC – Spontaneous Parametric Down-Conversion). W zjawisku tym, wysokoenergetyczny (np. ultrafioletowy) foton ulega w optycznie nieliniowym ośrodku konwersji na dwa niżej-energetyczne fotony, występujące już w stanie splątanym. Wyniki przeprowadzonego eksperymentu raportują o wytworzeniu w ten sposób, w warunkach kosmicznych, stanu Bella Φ- (jest to stan bardzo podoby do stanu Φ+, różniący się od niego jedynie względną fazą pomiędzy stanami bazowymi).

BBO
Wytwarzanie splątanych kwantowo par fotonów w procesie spontanicznego parametrycznego obniżania częstości (SPDC – Spontaneous Parametric Down-Conversion). Źródło

W układzie eksperymentalnym, jako źródło fotonów zastosowano diodę laserową (LD) , generującą wiązkę fotonów o długości fali 405 nm (granica światła widzialnego, w stronę bliskiego ultrafioletu) i szerokości spektralnej równej 160 MHz. Do wytworzenia stanów splątanych wykorzystano dwie płytki wykonane z boranu baru (BBO), pomiędzy którymi ustawiono płytkę półfalową (HWP), dokonującą obrotu polaryzacji o 90 stopni. W celu usunięcia z wiązki wejściowego (pompującego) światła laserowego, które nie uległo konwersji w procesie SPDC, zastosowano lustro dichroiczne (DM1), pełniące funkcję filtru.  Natomiast, aby skompensować dyspersję otrzymanych fotonów na drodze optycznej zastosowano kryształ wanadanu (V) itru – YVO4. Tak otrzymany sygnał został rozdzielony do dwóch analizatorów za pomocą kolejnego lustra dichroicznego (DM2). Każdy z nich składał się z ciekłokrystalicznego rotatora polaryzacji (LCPR), polaryzatora (P) oraz fotodiody lawinowej (GM-APD) i analizował jeden z fotonów należący do kwantowo splątanej pary. Zarejestrowane fotony uznawano za pochodzące z jednej splątanej kwantowo pary jeśli zaobserwowano je w oknie czasowym o szerokości ~ 5 ns.

Spooqy_setup
Uproszczony schemat układu doświadczalnego w nanaosatelicie SpooQy-1. Źródło

Za pomocą takiego układu doświadczalnego, przeprowadzono eksperyment w którym wykazano, że wartość parametru S, dla wytworzonych w procesie SPDC stanów Bella przyjmuje wartości większe od klasycznej granicy S=2, a mniejsze od teoretycznie przewidzianej wartości równej S=2√2≈2.83. Uśredniona, otrzymana w ramach eksperymentu wartość to S=2.60±0.07 > 2. Potwierdzono tym samym łamanie nierówności Bella w warunkach orbitalnych. Otrzymany w eksperymencie poziom błędów, odpowiadający parametrowi QBER (Quantum Bit Error Rate) równemu ~ 4 % (około cztery na 100 transmitowanych bitów są błędne), jest wystarczający do tego żeby pomyślnie przeprowadzać kwantową dystrybucję klucza. To wymagać będzie jednak dostosowania układu doświadczalnego do pracy z laserem o większej mocy i układem optycznym umożliwiającym dalekodystansową komunikację optyczną.

MzY1Mzk5OQ
Fizyczna realizacja układu doświadczalnego w nanaosatelicie SpooQy-1. Źródło

Przybliżone tu wyniki grupy z Centrum Technologii Kwantowych w Singapurze, którego dyrektorem do niedawna pozostawał Polak prof. Artur Ekert, to z jednej strony zwieńczenie wielu lat intensywnej pracy a z drugiej preludium do kolejnych, jeszcze szerzej zakrojonych, kwantowych projektów kosmicznych.  Do następnych milowych kroków należą niewątpliwie przeprowadzanie kwantowej dystrybucji klucza pomiędzy dwiema nanosatelitami [5] oraz pomiędzy nanosatelitą a stacją naziemną [6].  Prace w tym kierunku, w szczególności w kontekście wykorzystania łatwiejszej wersji kwantowej dystrybucji klucza nie opartej na splątaniu kwantowym, już trwają. Ponadto, nanosatelitarne eksperymenty ze splątaniem kwantowym w warunkach orbitalnych otwierają możliwość do badań podstawowych, szczególnie w kontekście związku pomiędzy teorią grawitacji w fizyką kwantową.  Warte podkreślenia jest to, że dzięki wykorzystaniu platform typu CubeSat, projekty tego typu stają się możliwie do realizacji również w warunkach polskich.  W kierunku tym zwracamy się ramach działającego na Uniwersytecie Jagielloński w Krakowie zespołu naukowego Quantum Cosmos Lab.

Biblografia

[1] Aitor Villar, et al., Entanglement demonstration on board a nano-satellite, Optica 7, 734-737 (2020).
[2] J-G Ren et al.Ground-to-satellite quantum teleportation, Nature 549, 70–73 (2017).
[3] Zhongkan Tang, et al., Generation and Analysis of Correlated Pairs of Photons aboard a Nanosatellite, Phys. Rev. Applied 5, 054022  (2016).
[4] Artur K. Ekert, Quantum cryptography based on Bell’s theorem, Phys. Rev. Lett. 67, 661 (1991).
[5] Denis Naughton, et al., Design considerations for an optical link supporting intersatellite quantum key distribution, Optical Engineering 58(1), 016106 (2019).
[6] R. Bedington, et al.Nanosatellite experiments to enable future space-based QKD missionsEPJ Quantum Technology 2016 3:12 (2016).

         © Jakub Mielczarek

Artykuł został opublikowany na portalu Space24.

Co już potrafią komputery kwantowe?

Internet stwarza szerokie pole do deformacji rzeczywistości. Sposobność ta nie oszczędziła komputerów kwantowych, które w ciągu ostatnich lat wyszły z laboratoriów badawczych do wielkiego świata, również tego wirtualnego.  Niestety, zderzenie praw fizyki kwantowej z prawami internetu (lub też ich brakiem), nie mogło obejść się bez szwanku dla samego przedmiotu naszego zainteresowania – komputerów kwantowych.  Kogo wszak interesują zawiłości techniczne, prawa natury, wyniki badań i analiz, czy też opinie specjalistów? Ważniejsze są przecież emocje bo to one podsycają zainteresowanie.  Te zaś przyczyniły się do wykreowanie obrazu komputerów kwantowych jako cudownych, ale i stanowiących zagrożenie, wszechmogących maszyn dostępnych już jakoby na wyciągnięcie ręki.

Co prawda, to przejaskrawienie pociągnęło za sobą większe inwestycje w technologie kwantowe. Nie oznacza to jednak czegoś jednoznacznie pozytywnego, ponieważ o ile wzmożone zainteresowanie przełożyło się na przyśpieszenie rozwoju technologii to wiotkie podstawy tego zauroczenia stworzyły zagrożenie wystąpienia patologii. W tym przypadku, istnieje chociażby ryzyko tego, że inwestorzy, nie koniecznie dysponujący specjalistyczną wiedzą z zakresu technologii kwantowych, podejmą decyzje inwestycyjne, w uproszczeniu, zwiedzeni tym, że pomysł zawiera słowo klucz – „kwantowy”. Wynikające stąd, rosnące i niespełniane oczekiwania pokładane w technologii mogą zaś wymuszać manipulacje w przekazach marketingowych, mające na celu wygenerowanie sprzedaży czegoś co nie dostarcza jeszcze bezpośrednich korzyści nad dostępnymi rozwiązaniami alternatywnymi. To zaś tylko wzmaga zafałszowanie przekazu, w szczególności tego wyłaniającego się w świecie wirtualnym.

Niestety, zjawisko takie dotknęło rodzącego się rynku komputerów kwantowych, który za wszelką cenę chciałby zacząć odrabiać poczynione niebotyczne inwestycje. Jest to koszt wyjścia technologii kwantowych poza sferę finansowania jedynie z grantów badawczych, nie narzucających wymogu bezpośredniego zwrotu z inwestycji. Oczywiście, nie dotyczy to jedynie technologii kwantowych, ale również innych nowych technologii wymagających ogromnych nakładów na badania i rozwój, takach jak chociażby technologie oparte na grafenie.

Z całego tego zgiełku, wyniknęło jednak ostatecznie coś dobrego. Mianowicie, pierwsze komputery kwantowe stały się dostępne niemal dla każdego.  Nie są one jednak tymi maszynami przed którymi ostrzegają nas doniesienia medialne o wykorzystaniu komputerów kwantowych do łamania szyfrów stosowanych w elektronicznych transakcjach bankowych. Na te będziemy musieli poczekać jeszcze kolejnych kilka dekad [1]. Dostępne już komputery kwantowe oferują bardzo ograniczone możliwości, nie wykraczające ponad to co dają nam te do korzystania z których przywykliśmy. Ponadto, borykają się one z trudnym do przezwyciężenia problemem dekoherencji kwantowej, znacznie ograniczającym ich obecną funkcjonalność, jak i możliwość dalszego skalowania. Pomimo tych przeszkód, możemy już dzisiaj zacząć naszą przygodę z obliczeniami kwantowymi, chociażby po to aby samemu przekonać się o możliwościach kwantowych maszyn. To co już da się z ich pomocą zdziałać postaram się zarysować poniżej.

Chciałbym jednak wcześniej podkreślić, że droga do miejsca w którym się obecnie znajdujemy nie była krótka. Komputery kwantowe nie wyskoczyły jak królik z kapelusza.   Może to zabrzmieć zaskakująco, ale już przed II wojną światową dysponowaliśmy aparatem teoretycznym niezbędnym do zaprojektowania komputera kwantowego. Tak już jest, że fizyka teoretyczna potrafi wyprzedzić inżynierię o dziesiątki, setki, czy nawet o tysiące lat.

Prawie już sto lat temu, w połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku, stara teoria kwantów, do której zalicza się orbitalny model atomu Bohra, przekształciła się w mechanikę kwantową, taką jaką znamy ją dzisiaj. Ważnym krokiem w tym procesie było wprowadzenie przez de Broglie’a (1924) nowatorskiej koncepcji fal materii. Następnie, w 1926 roku, Erwin Schrödinger, zabrawszy pracę de Broglie’a oraz jedną ze swoich muz (nie kota), zaszył się na dwa i pół tygodnia w alpejskiej will, po czym pokazał światu, że rozchodzenie się fal materii można opisać równaniem matematycznym – znanym dzisiaj jako równanie Schrödingera.  Tego samego roku, urodzony w ówczesnym Breslau, Max Born zaproponował, że to co opisuje funkcja falowa to w istocie rozkład prawdopodobieństwa. Odsłoniło to probabilistyczną naturę mikroświata, która odgrywa ogromną rolę w technologiach kwantowych. Rok wcześniej, Born razem z Werner’em Heisenberg’iem wprowadzili równoważne sformułowanie macierzowe (operatorowe) mechaniki kwantowej, z którego na codzień korzystają obecnie programiści komputerów kwantowych. Związek mechaniki kwantowej z teorią informacji zaczął się zaś rysować dzięki pracom pioniera informatyki i fizyka matematycznego węgierskiego pochodzenia Johna Von Neumanna (rok 1932). Na odważny krok zaproponowania komputerów opierających swoje działanie na mechanice kwantowej musieliśmy jednak czekać do połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wtedy to, koncepcje taką zaczął poważnie rozważać, zafascynowany pierwszymi komputerami osobistym, znany wszystkim dobrze Richard Feynman [2]. Od tego czasu zaczął się wyścig w stronę zbudowania komputera kwantowego.

Na pierwsze prototypy musieliśmy poczekać kolejną dekadę. W konstrukcjach tych wykorzystano zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR), stosowane powszechnie w diagnostyce medycznej. Kierunek ten nie pozwolił jednak na stworzenie komputerów przetwarzających więcej niż kilka jednostek informacji kwantowej – tak zwanych kubitów [3].  Przełomowe okazało się wykorzystanie zjawiska fizycznego zwanego nadprzewodnictwem. Jest to zanik oporu elektrycznego niektórych materiałów ochłodzonych do temperatur bliskich zera bezwzględnego. Przykładem naturalnie występującego w przyrodzie nadprzewodnika jest pierwiastek Niob, który to przechodzi do fazy nadprzewodzącej w temperaturze poniżej 9.2 Kelwina. Jeśli z takiego materiału wykonamy pierścień i przepuścimy przez niego prąd elektryczny zadziała on jak elektromagnes, wytwarzając pole magnetyczne. Niezwykłe własności stanu nadprzewodzącego powodują jednak, że strumień pola magnetycznego przez taki pierścień może przyjmować tylko określone (skwantowane) wartości, podobnie jak poziomy energetyczne w atomie. Dwa najniższe energetycznie poziomy wykorzystuje się do stworzenia kubitu. To właśnie na tego typu nadprzewodzących kubitach opiera swoje działanie komputer kwantowy Sycamore firmy Google, na którym w ubiegłym roku po raz pierwszy wykazano eksperymentalnie przewagę czasową maszyny kwantowej nad klasyczną, wykorzystując 53 kubity [4]. Udało się tego dokonać dla tzw. problemu próbkowania (ang. sampling), sprowadzającego się do generowania ciągów bitów z rozkładu prawdopodobieństwa, który w przypadku komputera kwantowego jest określony przez sekwencję operacji wykonanych na kubitach. Komputery kwantowe oparte na kubitach nadprzewodzących rozwijają również firmy takie jak IBM, D-Wave i Rigetti Computing.

Artists-Rendition-Google-Quantum-Processor.
Artystyczna interpretacja komputera kwantowego Sycamore firmy Google.  Źródło

Od kilku już lat, proste (pod względem możliwości, nie zaś konstrukcji) komputery kwantowe działające na kubitach nadprzewodzących udostępnia potentat branży informatycznej – firma IBM. Każdy, za pomocą platformy online Quantum Experience, może spróbować swoich sił w programowaniu procesora 5 i 15 kubitowego. Istotnym ograniczeniem tych maszyn jest jednak nie tylko ilość dostępnych kubitów ale i długość tak zwanego czasu koherencji, który determinuje to ile operacji jesteśmy w stanie na nich wykonać. Niestety, pomimo ogromnej wykonanej pracy, dla procesorów kwantowych działajacych w oparciu o kubity nadprzewodzących, czasy te są nadal stosunkowo krótkie. Dlatego też, wciąż rozwijane są alternatywne kierunki, między innymi wykorzystujące fotony (np. firma Xanadu) oraz pułapki jonowe (np. firma IonQ).

Udostępnione przez IBM komputery kwantowe, nie dostarczają jak dotąd bezpośrednich korzyści obliczeniowych nad maszynami klasycznymi. Działanie komercyjnego 20 kubitowego komputera kwantowego IBM Q System One możemy emulować nawet na smartfonie. Wykładniczy charakter wzrostu ilości zmiennych potrzebnych do opisu stanu komputera kwantowego sprawia jednak,  że emulacji 100 kubitowego komputera nie bylibyśmy już w stanie przeprowadzić nawet na najpotężniejszym superkomputerze klasycznym. Przezwyciężenie problemów związanych z utrzymywaniem stabilnej pracy tych rozmiarów komputerów kwantowych pozwoli wejść w obszar niedostępny dla komputerów klasycznych.

IBM-Q-System-One
Design 20 kubitowego komputer kwantowy IBM Q System One może wzbudzać zachwyt.  Jednak, już nie jego możliwości, które da się osiągnąć na przeciętnym smartfonie.

Zanim to jednak nastąpi, warto zastanowić się nad tym co daje nam możliwość korzystania z istniejących już komputerów kwantowych. Moim zdaniem, do najważniejszych korzyści płynących z dostępu do tych maszyn należą: możliwość nauki pracy z komputerami kwantowymi,  poznawanie niedoskonałości które je charakteryzują i testowanie algorytmów kwantowych (w tym symulacji kwantowych). Zrozumienie niedoskonałości, przejawiających się w postaci błędów, pozwala opracowywać nowe i skuteczniejsze algorytmy tak zwanej kwantowej korekcji błędów. Na dostępnych komputerach kantowych możemy symulować proste kwantowe układy fizyczne, takie jak na przykład molekuły. Jest to domena chemii kwantowej, a symulacje takie pozwalają na przykład wyznaczać energie stanów podstawowych układów atomów. Wykorzystując komputery kwantowe, udało się to zrobić m.in. dla cząsteczki wodoru molekularnego [5]. W przyszłości, symulacje takie będzie można rozszerzyć do skomplikowanych molekuł, co może znaleźć zastosowanie w farmakologii.

Symulacje układów fizycznych na komputerach kwantowych prowadzone są m.in. w moim zespole Quantum Cosmos Lab, który działa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Badania te skupiają się na symulowaniu nie zwykłych atomów, ale „atomów przestrzeni” z których może być zbudowana tkanka naszej przestrzeni. Korzystając z komputerów kwantowych firmy IBM, udało nam się pomyślnie zasymulować pojedynczy kwant przestrzeni [6]. Celem jest jednak to by symulować setki i tysiące takich cegiełek, co pozwoliłoby nam zbadań proces formowania się przestrzeni. Komputery kwantowe otwierają drogę do tego by faktycznie to zrobić, musimy się jednak liczyć z tym, że może nam to zająć kolejne 20-30 lat pracy, podążającej za rozwojem komputerów kwantowych.

Kolejna obiecująca możliwość jaka rysuje się za sprawą zastosowania obecnych i spodziewanych w najbliższych latach komputerów kwantowych to kwantowe generatory liczb losowych, wykorzystujące probabilistyczną naturę świata kwantowego. Generatory takie są szczególnie atrakcyjne ze względu na zastosowanie w rozwiązaniach kryptograficznych, związanych z cyberbezpieczeństwem, takich jak generowanie kluczy. Zaleta komputerów kwantowych leży w tym, że losowość wygenerowania klucza może zostać zagwarantowana (certyfikowana) niemożliwością zasymulowania algorytmu generatora na superkomputerze klasycznym.  Algorytmy generujące certyfikowane kwantowe ciągi liczb losowych wykorzystują obwody kwantowe, podobne do tych za pomocą których  firma Google wykazała, przywołaną wcześniej, korzyść (supremację) komputerów kwantowych.

Duże zainteresowanie budzi zastosowanie komputerów kwantowych w obszarach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W przyszłości, kwantowe algorytmy uczenia maszynowego mogą stanowić konkurencję do algorytmów klasycznych. Wskazuje na to szereg badań teoretycznych [7]. Jednakże, na chwilę obecną implementacje takich algorytmów są w bardzo wczesnej fazie. Na uwagę zasługuje przykład niedawno przeprowadzonej symulacji prostego modelu neuronu – tak zwanego perceptronu – na 5 kubitowym komputerze kwantowym [8]. Natomiast, dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia przygody z kwantowych uczeniem maszynowym jest platforma PennyLane, udostępniona przez firmę  Xanadu.

Na koniec, warto przywołać również przypadek tak zwanych adiabatycznych komputerów kwantowych. Komercyjnym przykładem takiego komputera są maszyny oferowane przez firmę D-Wave. Można do nich uzyskać dostęp online poprzez platformę Leap.  Komputery takie realizują wyspecjalizowany algorytm związany z poszukiwaniem stanu o najniższej energii (tzw. stanu podstawowego) dla układu kubitów. Algorytm ten pozwala podejmować szereg złożonych zagadnień, takich jak problemy optymalizacyjne i uczenie maszynowe. Komputery te są również doskonałym narzędziem do przeprowadzania eksperymentów fizycznych dla układów wielu atomów [9]. Pomimo dużej (rzędu 2000) liczby kubitów, zjawiska kwantowe ogrywają w nich inną rolę niż w omawianych wcześniej komputerach kwantowych (powodują tzw. tunelowanie kwantowe) i jak do tej pory nie wykazano by komputery te potrafiły rozwiązać problemy zbyt trudne dla superkomputerów klasycznych.  Programując je można się jednak, z pewnością, bardzo wiele nauczyć.

Niewątpliwie, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, które można uznać za przedsionek do ery komputerów kwantowych. Pierwsze z nich są już dostępne do użytku za pośrednictwem platform internetowych, otwartych dla wszystkich chcących spróbować swoich sił w ich programowaniu. I choć nie dają one jeszcze bezpośredniej przewagi nad komputerami klasycznymi, pozwalają zmierzyć się ze światem mechaniki kwantowej i algorytmów kwantowych. Osobiście, bardzo cieszy mnie to, że dzięki komputerom kwantowych, niezwykły kwantowy świat, jak dotąd poznawany prawie wyłącznie przez fizyków teoretyków, zaczyna eksplorować coraz większa liczba śmiałków, w tym szczególnie dużo, otwartych na nowe wyzwania, młodych osób. Liczę na to, że to właśnie dzięki nim na dobre zadomowimy się w świecie komputerów kwantowych.

Bibliografia

[1] J. Mielczarek, Technologie kwantowe a cyberbezpieczeństwo, CyberDefence24, 2019.
[2] R. Feynman, QuantumMechanicalComputers, Optics News, Vol. 11, Issue 2, 11–20, 1985.
[3] L. M. K. Vandersypen, et al., Experimental realization of Shor’s quantum factoring algorithm using nuclear magnetic resonance,  Nature 414, 883–887, 2001.
[4] F. Arute, et al., Quantum supremacy using a programmable superconducting processor, Nature 574, 505-510, 2019.
[5] Y. Cao, et al., Quantum Chemistry in the Age of Quantum Computing, Chemical Reviews, 119 (19), 10856-10915,2019.
[6] G. Czelusta,  J. Mielczarek, Quantum simulations of a qubit of space, arXiv:2003.13124 [gr-qc], 2020.
[7] J. Biamonte, P. Wittek, et al., Quantum machine learning, Nature 549, 195–202, 2017.
[8] Tacchino, F., Macchiavello, C., Gerace, D. et al., An artificial neuron implemented on an actual quantum processor, npj Quantum Inf 5, 26, 2019.
[9] R. Harris, et al.,  Phase transitions in a programmable quantum spin glass simulator,
Science, Vol. 361, Issue 6398, 162–165, 2018.

© Jakub Mielczarek

Artykuł został opublikowany na portalu Polish Brief.

Optyczny mózg

Prędkość rozchodzenia się informacji (za pośrednictwem impulsów nerwowych) w mózgach ssaków sięga około 120 m/s. Wartość ta determinuje czas potrzebny na komunikację pomiędzy dowolnymi obszarami w mózgu i w konsekwencji czas reakcji na bodźce. To zaś, przy narzuconych przez środowisko zewnętrzne skalach czasowych, rzutuje na maksymalne dopuszczalne rozmiary mózgu. Przykładowo, informacja pomiędzy dwoma odległymi o 10 cm częściami mózgu podróżuje co najmniej milisekundę (0,001 s). Zachowanie tego rzędu czasów propagacji sygnału jest niezbędne do tego, żeby organizm mógł przetworzyć bodziec zewnętrzny i zareagować na niego w ułamku sekundy. Takie tempo rekcji umożliwiło naszym przodkom przetrwać w potyczce z dzikim zwierzęciem i prowadzić polowania. Dzisiaj jest to niezbędne chociażby do tego, żeby sprawnie kierować pojazdami.

O ile prędkość propagacji impulsów w naszych mózgach jest ograniczona biochemiczną naturą naszego hardware’u, to w przypadku systemów neuromorficznych – naśladujących działanie mózgu –  ogranicza nas jedynie maksymalna prędkość rozchodzenia się informacji w przyrodzie, równa prędkość światła w próżni, c\approx 299\ 794\ 458 m/s.  Jeśli udałoby się zasymulować działanie sieci neuronowych za pomocą światła, mogłyby one przetwarzać informacje około 2,5 miliona razy szybciej niż ludzki mózg. To zaś,  z jednej strony znaczy, że optyczny mózg mógłby być znacznie większy niż ten biologiczny.  Dla przykładu, przy zachowaniu minimalnej latencji sygnałów w ludzkim mózgu (~1 ms dla ~10 cm) rozmiary świetlnej sieci neuronowej mogą sięgać 300 km. Z drugiej strony, możliwe stałoby się osiąganie dużo większego niż w ludzkim mózgu tempa przetwarzania informacji. Hipotetyczny, optyczny symulator ludzkiego mózgu o rozmiarach naturalnych działałaby około 2,5 miliona razy szybciej od jej biologicznego odpowiednika. Jeden dzień funkcjonowania ludzkiego mózgu odpowiadałby więc około czterem setnym sekundy pracy optycznego mózgu. Jeden ziemski rok, odpowiadałby w symulacji optycznej około 13 sekundom. Natomiast, w świecie optycznym, symulacja naszego całego życia nie trwałoby dłużej niż dwadzieścia kilka minut!

Powyższe szacunki zaniedbują dodatkowe czasy wynikające z propagacji sygnału w innym niż próżnia ośrodku, jak i te związane z nieliniowym przetwarzaniem informacji optycznej, uwzględnienie których może być konieczne do symulacji realistycznych sieci neuronowych. Są one jednak wystarczająco miarodajne to tego, żeby uzmysłowić nam bardzo ważną z punktu widzenia człowieka własność sztucznej inteligencji. Mianowicie, może stać się ona nie tylko potężniejsza do ludzkiej, pod względem ilości przetwarzanej informacji ale i znacznie od niej szybsza. Z taką, tak zwaną, superinteligencją (Artificial Super Intelligence – ASI) trudno byłoby człowiekowi konkurować, ponieważ żyłby on w zupełnie innych skalach czasowych, nieprzystających do tych obowiązujących w wirtualnym świecie superinteligencji. Kiedy w świecie optycznej superinteligencji upłynęłoby 2,5 miliona lat, czyli czyli okres porównywalny z całą historią Homo sapiens na Ziemi, w zewnętrznym świecie ludzkim upłynąłby zaledwie jeden rok ziemski.

Wróćmy zatem na Ziemię. Superinteligencja to wciąż domena futurologii, natomiast prace nad optycznymi sztucznymi sieciami neuronowymi i ogólniej procesorami optycznymi trwają na dobre [1,2,3,4].  To samo dotyczy innych podejść do sztucznej inteligencji i symulacji ludzkiego mózgu. Można o tym poczytać w moich wcześniejszych wpisach O symulacjach ludzkiego mózgu i Dwanaście technologii jutra, gdzie m.in. przywołuję prowadzone obecnie symulacje wykonywane za pomocą tzw. procesorów neuromorficznych. Tutaj chciałbym jednak pozostać przy podejściu optycznym, które można uważać za rozwiązanie docelowe, zarówno ze względu na dyskutowaną powyżej możliwość osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej w przyrodzie prędkości przesyłania informacji, jaki i z uwagi na możliwość przetwarzania informacji z niedostępną innymi metodami częstotliwością. Ponadto, podejście optyczne w sposób naturalny otwiera drogę do implementacji tak zwanej kwantowej sztucznej inteligencji (ang. quantum artificial intelligence) [5,6,7], ale o tym przy innej okazji.

Chociaż mogłoby się wydawać, że optyczna sieć neuronowa to nieuchronnie coś bardzo skomplikowanego i kosztownego, to prostą optyczną sieć neuronową może zbudować dosłownie Każdy, korzystając z powszechnie dostępnych elementów do budowy światłowodowych sieci internetowych. To zaś jak można to zrobić zarysuję poniżej i posłużę się tym przykładem do omówienia kilku wybranych aspektów optycznych implementacji sieci neuronowych.

20200317_113414
Prototyp optycznej sztucznej sieci neuronowej opartej o światłowody jednomodowe oraz dzielniki mocy (splittery). Źródłem światła jest laser, pracujący na długości fali 650 nm.

Do konstrukcji optycznej sieci neuronowej będziemy potrzebować sztuczne neurony oraz połączenia pomiędzy nimi. Te drugie możemy zrealizować wykorzystując światłowody, stosowane do komunikacji optycznej. Odcinki takich światłowodów można ze sobą łączyć stosując odpowiednie adaptery. Medium transmisyjne wykorzystywane w światłowodach to przeważnie domieszkowane szkło kwarcowe, dla którego współczynnik załamania n \approx 1.46, co daje prędkość propagacji sygnału v=c/n \approx 205\ 000 km/s, czyli około 70 \% prędkości światła w próżni.

Funkcją neuronów jest zbieranie sygnałów wejściowych z synaps i wytworzenie na ich podstawie sygnału wyjściowego. W biologicznych sieciach neuronowych, dodatkowym aspektem jest wytworzenie tak zwanego potencjału czynnościowego (ang. spike). Możliwość wytwarzania spike’ów jest brana pod uwagę w symulacjach mózgu, w szczególności z wykorzystaniem systemów neuromorficznych. Natomiast, są one zazwyczaj pomijane w uproszczonych modelach sieciach neuronowych stosowanych w uczeniu maszynowym. W tym przypadku, działanie sztucznego neuronu polega na zsumowaniu, z odpowiednimi wagami (synaptycznymi), sygnałów wejściowych i przetworzeniu takiej sumy przez tzw. funkcję aktywacji, otrzymując w ten sposób sygnał wyjściowy. Otrzymany sygnał jest następnie podawany na wejścia innych neuronów, lub też, na wejście tego samego neuronu. Do sytuacji bez tego typu pętli zalicza się sieć typu feedforward, na której skupimy poniżej naszą uwagę.

Najprostszą realizacją optycznego neuronu jest przypadek z liniową funkcją aktywacji,  dla którego neuron jest niczym innym jak sumatorem sygnałów wejściowych. Pomimo swojej prostoty, model ten jest wystarczający do tego by uchwycić podstawową ideę przetwarzania informacji przez sieć neuronową. Realizacją optyczną  neuronu-sumatora jest rozdzielacz (ang. splitter) światłowodowy. Dodatkowo, wagi na “synapsach” takiego optycznego neuronu można modyfikować stosując odpowiednio dobrane tłumiki mocy. W rozwiązaniu prototypowym widocznym na zdjęciu powyżej, wykorzystano standardowe rozdzielacze i połączenia stosowane przy budowie sieci światłowodowych. Całość układu można jednak znacząco zminiaturyzować stosując zintegrowane obwody fotoniczne, zawierajace sieci miniaturowych sztucznych neuronów.

Istota działania sieci neuronowych sprowadza się do wykrywania wzorów. Mogą to być zarówno wzory graficzne, dźwiękowe, lub też bardziej abstrakcyjne wzory związane z przetwarzaniem języka i wyższymi funkcjami poznawczymi. Rozpoznawanie wzoru w sieci neuronowej realizowane jest warstwowo. Żeby to zobrazować, posłużmy się przykładem rozważanej sieci optycznej,  z szesnastoma neuronami w warstwie wejściowej. Neurony te będą reprezentować 16 pikseli na mapie bitowej o rozmiarach 4×4. Łącznie mamy więc 2^{16} = 65536 możliwych binarnych konfiguracji wejściowych. W przypadku optycznym, stan “1” danego bitu oznacza wprowadzenie do obwodu światła o ustalonej mocy. Stan “0” to brak światła.  Ponieważ, w ogólności, możemy zmieniać w sposób ciągły natężenie świtała, dopuszczalnych analogowych stanów wejściowych jest nieskończenie wiele. Tutaj jednak, dla uproszczenia, zawęzimy rozważania do stanów binarnych.

Kolejna warstwa, a  zarazem jedyna tzw. warstwa ukryta, wykrywa  8 liniowych wzorów składowych, wynikających z zsumowania wybranych czterech pikseli w warstwie pierwszej. Są to pośrednie wzory z których w ostatniej (trzeciej) warstwie komponowane są wzory które nasza sieć ma za zadanie rozpoznać. Sytuację tę przedstawia rysunek poniżej:

Netork
Graf reprezentujący połączenia w prototypowej optycznej sztucznej sieci neuronowej, rozpoznającej wybrane 4 wzory na bitmapie o rozmiarach 4×4.

Zaprezentowany tu przykład optycznej sieci neuronowej jest niezwykle prosty i opiera się na dzieleniu mocy sygnałów optycznych. Z uwagi na liniowość funkcji aktywacji, uzasadnione było zastosowanie tylko jednej warstwy wewnętrznej. W celu wykrywania bardziej skomplikowanych wzorów, konieczne jest wprowadzenie nieliniowych funkcji aktywacji (np. sigmoidalnych) oraz większej ilości warstw. Wyzwanie to jest podejmowane w wielu aktualnych pracach nad optycznymi sieciami neuronowymi, zarówno klasycznymi, jak i tymi wykorzystującymi kwantową naturę światła.  Nad wdrożeniami takich rozwiązań pracują m.in.  takie startupy jak LightMatterXandu.

Implementacje te dotyczą “wąskiej” sztucznej inteligencji (Artificial Narrow Intelligence – ANI) nie zaś symulacji nakierowanych na stworzenie ogólnej sztucznej inteligencji (Artificial General Intelligence – AGI), nie wspominając nawet o superinteligencji. Faza ANI jest jednak przedsionkiem do dalszego rozwoju podejścia optycznego w kierunku AGI i ASI.  Warto ostatecznie podkreślić, że przetwarzanie informacji za pomocą światła rozważane jest nie tylko w kontekście sieci neuronowych, ale również (a obecnie nawet przede wszystkim) w kontekście akceleratorów optycznych, przyśpieszających działanie procesorów o standardowej, nieneuronalnej,  architekturze. Ponadto, korzyści płynące z wykorzystania światła nie polegają wyłącznie na wysokiej prędkość propagacji sygnału. W standardowym przewodzie elektrycznym, prędkość rozchodzenia się impulsu elektromagnetycznego jest również porównywalna z prędkością światła w próżni. Problemem jest natomiast dyssypacja energii w układach elektronicznych, która rośnie wraz z częstotliwością przetwarzania informacji.  Problem odprowadzania wytworzonego w ten sposób ciepła okazał się na tyle trudny, że częstotliwość taktowania naszych komputerów pozostaje praktycznie niezmieniona od przeszło dziesięciu lat i wynosi maksymalnie ~3,5 GHz. Wykorzystanie światła jako nośnika informacji otwiera drogę do wyjścia z tego impasu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym filmiku oraz w artykule [4].

Chciałbym na koniec dodać, że opisana tu przykładowa optyczna sieć neuronowa powstała dzięki zasobom Garażu Złożoności i Quantum Cosmos Lab, działających na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach tych dwóch przedsięwzięć planujemy kolejne projekty związane z systemami neuromorficznymi, w szczególności opartymi o optyczne przetwarzanie informacji. Osoby zainteresowane współpracą w tym obszarze zachęcam do kontaktu.

Bibliografia

[1] R. Hamerly, L. Bernstein, A. Sludds, M. Soljačić, and D. Englund  Large-Scale Optical Neural Networks Based on Photoelectric Multiplication Phys. Rev. X 9, 021032 (2019).
[2] Xiao-Yun Xu  et al. A scalable photonic computer solving the subset sum problem, Science Advances,  Vol. 6, no. 5, eaay5853 (2020).
[3] Y. Zuo, B. Li, Y. Zhao, Y. Jiang, Y. Chen, P. Chen, G. Jo, J. Liu, and S. Du, All-optical neural network with nonlinear activation functions, Optica 6, 1132-1137 (2019).  
[4] K. Kitayama et al.,  Novel frontier of photonics for data processing – Photonic accelerator, APL Photonics 4, 090901 (2019)
[5] G.R. Steinbrecher, J.P. Olson , D. Englund et al. Quantum optical neural networks, npj Quantum Inf 5, 60 (2019).
[6] F. Tacchino, C. Macchiavello, D. Gerace et al. An artificial neuron implemented on an actual quantum processor, npj Quantum Inf 5, 26 (2019).
[7] J. Biamonte, P. Wittek, N. Pancotti et al. Quantum machine learningNature 549, 195-202 (2017).

© Jakub Mielczarek

Wykładnicza strona świata

Wszystko wskazuje na to, że nie mieliśmy w historii świata sytuacji w której równie świadomie i szeroko ludzkość odczuła potęgę wzrostu wykładniczego, jak ma to miejsce obecnie. I chociaż śmiercionośne pandemie nawiedzały świat w przeszłości, to dopiero dzięki obecnemu stopniowi informatyzacji jesteśmy w stanie tak precyzyjnie, z dnia na dzień, śledzić ich globalny przebieg, niczym notowania na giełdzie.

Jednakże, pomimo powszechnego dostępu do wiedzy i informacji, wykładniczy charakter początkowej fazy rozwoju epidemii wywołanej zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 spowodował duże zaskoczenie. Obserwowaliśmy i wciąż obserwujemy, jak w poszczególnych krajach ilość zidentyfikowanych przypadków zarażeń rośnie z tygodnia na tydzień, najpierw od kilku do kilkudziesięciu, następnie do kilkuset, w kolejnych tygodniach do kliku tysięcy, aż do dziesiątek i setek tysięcy. O ile więc, początkowe wzrosty mogą uśpić czujność, prowadząc nierzadko do nieadekwatnych reakcji, to po nietypowo krótkim czasie sytuacja rozwija się do poziomu trudnego do opanowania.

Zachowanie takie wymyka się intuicji naszych mózgów przyzwyczajonych do ekstrapolacji liniowych, co najwyżej parabolicznych, ale nie wykładniczych.     A systematyczne przyrosty o rząd wielkości, w stałym okresie czasu, są właśnie przykładem zależności wykładniczej. Zachowanie takie dotyczy nie tylko początkowej fazy rozwoju epidemii, ale przejawia się w niezliczonej ilości procesów, na przestrzeni skal od mikroświata aż po obserwowalny Wszechświat. Wykładniczość jest więc czymś  powszechnym i ważnym dla zrozumienia otaczającego nas świata. Stwierdzenie to odnosi się nie tylko do zjawisk naturalnych, ale również do opisu pewnych aspektów cywilizacji technologicznej, będącej wytworem aktywności ludzkiej.

W większości przypadków,  zależności wykładnicze umykają jednak naszej percepcji, co ma związek z charakteryzującymi je skalami czasowymi. Są one albo zbyt długie (lata) albo zbyt krótkie (ułamki sekund). Stąd też tak słabo jesteśmy z nimi oswojeni. Obecna epidemia, wywołana koronawirusem, jest na tym tle sytuacją dosyć wyjątkowa gdyż, zarówno charakteryzujące ją skale czasowe (czasy podwojenia) wynoszą typowo kilka-kilkanaście dni (umożliwiając „odczucie” dynamiki procesu),  jak i z uwagi na bezpośrednie tragiczne skutki jakie za sobą niesie, co zaś potęguje nasze zainteresowanie jej przebiegiem. A skoro już takie niesprzyjające okoliczności wystąpiły, postarajmy się je przynajmniej wykorzystać do lepszego zrozumienia zachowań wykładniczych.

Żeby wyjaśnić istotę procesu wykładniczego posłużę się przykładem  bakterii. Bakteria, w ustalonym środowisku, potrzebuje z grubsza stałego czasu, żeby dokonać podziału. W zależności od typu bakterii może on wynosić od kilkunastu minut do nawet doby. Nazwijmy ten czas \tau. A więc, z wyjściowo jeden bakterii, po czasie \tau, otrzymamy dwie bakterie. Każda z tych bakterii, po upływie kolejnego interwału \tau, ulegnie podziałowi, dając łącznie cztery mikroorganizmy. Zatem, jeśli dla czasu t=0 mamy jedną bakterię, to dla czasu t=\tau liczba bakterii wynosi 2, dla t=2\tau liczba ta wynosi 2 \cdot 2=4, dla t=3\tau otrzymamy 2\cdot 2\cdot 2=8, itd., co obrazuje rysunek poniżej:

Graph

Z matematycznego punktu widzenia, jest to przykład postępu geometrycznego z ilorazem ciągu równym 2. A więc, każdorazowo,  po upływie czasu \tau, liczba bakterii podwaja się. Dlatego też, czas \tau nazywamy czasem podwojenia.

Stąd już łatwo dojść do wniosku, że aby wyznaczyć ilość komórek po n podziałach (dla czasu t=n\tau), należy pomnożyć przez siebie n-krotnie czynnik 2, czyli, innymi słowy, musimy wyliczyć 2^n. Wyrażając n poprzez czas t, dostajemy zaś 2^{t/\tau}. Traktując t jako liczbę rzeczywistą, otrzymujemy przykład funkcji wykładniczej o podstawie 2.  W praktyce, jako podstawę funkcji wykładniczej często wykorzystuje się liczbę e=2,71828..., co jest wygodne obliczeniowo. Otrzymaną w ten sposób funkcję wykładniczą nazywamy eksponentą.  Tutaj jednakże, dla uproszczenia, ograniczymy się do przypadku z dwójką.

Dopóki koncentracja bakterii jest niska i dostęp do zasobów nieograniczony, opisany powyżej wzrost wykładniczy dobrze opisuje wzrost populacji. Zależność ta jest  wykorzystywana chociażby w przypadku standardowych testów mikrobiologicznych na szalce Petriego, gdzie jedna bakteria potrzebuje odpowiedniej liczby podziałów, aby rozwinąć się do widocznej nawet gołym okiem kolonii. Opis wykładniczy  zaczyna się jednak załamywać, kiedy ilość namnożonych bakterii staje się odpowiednio duża a dostęp do składników budulcowych, potrzebnych do kolejnych podziałów, zaczyna być ograniczony.  Dobry opis matematyczny takiej sytuacji daje tak zwana krzywa logistyczna, która dla odpowiednio małych wartości czasu pokrywa się z trendem wykładniczym, lecz w pewnym momencie przegina się i następuje „saturacja” na ustalonej wartości.   

Wykresy funkcji wykładniczej (czerwony) oraz krzywej logistycznej (niebieski) przedstawiają rysunki poniżej:

ExpLog

Po lewej stronie znajdują się wykresy na skali liniowej. Po prawej stronie przedstawiono te same funkcje, lecz na skali logarytmicznej, na której funkcja wykładnicza staje się linią prostą.

Podstawowe modele epidemiologiczne, takie jak model SIS [1], z punktu widzenia matematycznego są równoważne powyższemu opisowi rozwoju populacji bakterii. W uproszczeniu, w przypadku takim, czas podwojenia odpowiada średniemu czasowi niezbędnemu do zarażenia przez osobę zakażoną kolejnej osoby. Ograniczając liczbę możliwych kontaktów, można ten czas wydłużyć, spowalniając tempo rozwoju epidemii. Zidentyfikowanie zaś zainfekowanych osób i uniemożliwienie im dalszego rozprzestrzeniania patogenu, może zaś cały proces wygasić. W uproszczeniu, proces taki można opisać właśnie krzywą logistyczną. Jeśli nie podjęto by żadnych środków zapobiegawczych, trend również uległ by wypłaszczeniu (jak dla krzywej logistycznej) z tą różnicą jednak, że nastąpiłoby to dla wartości porównywalnej z liczebnością całej populacji.     

Powyżej skupiliśmy naszą uwagę na wzroście wykładniczym. Równie dobrze możemy jednak mówić o wykładniczym spadku. Powszechnie znanym przykładem takiego zachowania jest rozpad promieniotwórczy.  Weźmy np. N atomów Polonu 210, dla którego czas połowicznego rozpadu wynosi około  \tau=138 dni. Oznacza to, że po czasie  \tau, z początkowych N atomów pozostanie średnio N/2. Po upływie kolejnego \tau, będziemy mieli już tylko N/4 atomów Polonu. Jak widać, to co właśnie robimy, to dzielenie wyjściowej liczby atomów przez kolejne potęgi dwójki. W ogólności, po upływie czasu t,  pozostanie więc n(t)=N/2^{t/\tau}=N2^{-t/\tau} atomów. Jest to przykład tak zwanego zaniku wykładniczego. Nawiasem mówiąc, to właśnie dosyć wyjątkowy (nie za krótki i nie za długi) czas połowicznego rozpadu Polonu 210 stoi za złą sławą tego izotopu, jako wyrafinowanego środka unicestwienia.  Przyjemniejsza strona wykładniczego zaniku przejawia się zaś w opadaniu piany w chłodnym, nasyconym dwutlenkiem węgla napoju dla osób pełnoletnich. Jak wskazują wyniki eksperymentów, czas połowicznego zaniku wynosi w tym przypadku około minuty [2]. Nie warto więc zbyt długo czekać z degustacją.   

Ale zachowania wykładnicze, to nie tylko sprawy przyziemne. Jak wskazują obserwacje astronomiczne, ewolucja objętości naszego Wszechświata przebiega w sposób bliski wykładniczemu, co jest związane z obecnością tak zwanej ciemnej energii, odkrycie której uhonorowano w 2011 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki [3]. Aktualny czas podwojenia dla Wszechświata wynosi kilkanaście miliardów lat.  Ale to nie wszystko, obserwacje astronomiczne wspierają również tak zwany model inflacyjny, w którym młody wszechświat podlegał wykładniczemu “puchnięciu” z niewyobrażalnie małym czasem podwojenia rzędu 10^{-38} sekundy [4].

Około 13.8 miliardów lat później, w pewnym zakątku Wszechświata, rozwinęła się Cywilizacja, tworząca artefakty których poziom złożoności sam zaczął podążać w sposób wykładniczy. Sztandarowym przykładem jest tu prawo Moore’a, opisujące ilość tranzystorów w mikroprocesorze, dla którego podwojenia wynosi w przybliżeniu 2 lata [5]. Podobne prawo spełnia również moc obliczeniowa najszybszego dostępnego na świecie superkomputera, rosnąca z czasem podwojenia równym około 14 miesięcy [6]. Znanym badaczem tego typu zależności jest wynalazca i futurolog Ray Kurzweil. W jego książce The Singularity is Near  można znaleźć wiele przykładów trendów wykładniczych ze świata technologii [7]. Są one niezwykle przydatnym narzędziem futurologii analitycznej, pozwalającym przewidzieć szereg nowych możliwości jakie otworzą się przed nami w perspektywie 10-20 lat.

Na podstawie swoich analiz, Kurzweil doszedł do wniosku, że ilość wytwarzanej przez cywilizację techniczną wiedzy może rosnąć wykładniczo lub też szybciej niż wykładniczo, a kluczowym katalizatorem tego procesu stanie się sztuczna inteligencja. W tym drugim przypadku, model matematyczny przewiduje, że w skończonym czasie, ilość wiedzy będzie dążyć do nieskończoności. Obserwacja ta doprowadziła do sformułowania hipotezy tak zwanej osobliwości technologicznej [7]. To czy faktycznie zbliżamy się do takiego stanu jest kwestią dyskusyjną. Niewątpliwe jednak należy się takiej możliwości starannie przyglądać, gdyż procesy te mogą okazać się kluczowe jeszcze w obecnym stuleciu. Jak to już również podkreśliłem, w przypadku zależności wykładniczych, początki bywają bardzo niewinne. Jednakże, po przekroczeniu pewnego poziomu, wykładniczy charakter zaczyna ujawnia swoją moc. Warto więc zachować czujność.

Dużo, rzecz jasna, zależy również od tego jak nisko leży próg odczuwalności danego procesu. W większości przypadków, by go osiągnąć, wystarczy kilka wielokrotności czasu podwojenia. W przypadku epidemii, przy załóżmy 4-dniowym czasie podwojenia (co jest dobrym przybliżeniem dla wielu lokalnych faz epidemii COVID-19 [8]), zmiana ze 100 na 200 zakażonych w przeciągu 4 dni może nie być jeszcze tak przerażająca.  Natomiast, po kolejnych około 10 dniach spotkamy się z sytuacją kiedy liczba zidentyfikowanych zarażonych równa 1000, w przeciągu kolejnych 4 dni, wzrośnie do 2000. Takie wzrosty zaczynają odsłaniać siłę procesu wykładniczego. Później, niestety, jest już tylko gorzej.

Ważne jest więc, by nie bagatelizować zależności wykładniczych,   oczekując ich rychłego samoistnego „wypłaszczenia”. Jednym z najbardziej niepokojących współczesnych trendów wykładniczych jest skumulowana antropogeniczna emisja dwutlenku węgla do atmosfery [9]. Jak wiadomo, obecność dwutlenku węgla, poprzez absorpcję promieniowania termicznego z Ziemi, prowadzi do efektu cieplarnianego i w konsekwencji do zmian klimatycznych. Miejmy nadzieję, że trudne aktualne doświadczenia pozwolą nam Wszystkim lepiej uzmysłowić sobie znaczenie również tego zagrożenia.

Bibliografia

[1] R. V. Sole, Phase Transitions, Princeton University Press 2011.
[2] A. Leike, Demonstration of the exponential decay law using beer front.  European Journal of Physics, Vol. 23, No. 1, 21-26, 2001.
[3] The Accelerating Universe – Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2011: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-physicsprize2011.pdf
[4] https://www.astro.caltech.edu/~ccs/Ay21/guth_inflation.pdf
[5] G. E. Moore, Cramming more components onto integrated circuits, Electronics, Vol. 38, No. 8, 1965.
[6] https://www.top500.org/
[7] R. Kurzweil, The Singularity is Near, Penguin Books 2006.
[8] https://ourworldindata.org/
[9] D. J. Hofmann, J. H. Butler, P. P. Tans, A new look at atmospheric carbon dioxide, Atmospheric Environment, Vol. 43, Issue 12, 2084-2086, 2009.

  © Jakub Mielczarek

Artykuł został opublikowany na portalu Polish Brief.

Technologie kwantowe a cyberbezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych filarów bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest kryptografia. Z punktu widzenia jednostki, m.in. to dzięki kryptografii możliwe jest korzystanie z systemów bankowości elektronicznej, dokonywanie zakupów online, zachowanie prywatności w komunikacji internetowej, czy też zapewnienie poufności naszej dokumentacji medycznej w medycznych systemach teleinformatycznych.   Z punktu widzenia Państwa, kryptografia to zaś kluczowy element tarczy chroniącej przed cyberatakami na strategiczne komponenty (zarówno infrastrukturę fizyczną, jak i zasoby cyfrowe) oraz narzędzie umożliwiające wymianę i przechowywanie informacji niejawnej, o podstawowym znaczeniu dla interesu i bezpieczeństwa Państwa.

Rozwój technologii kwantowych, opartych na niezwykłych własnościach mikroświata, ma z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa znaczenie dwojakie. Z jednej strony, kwantowe przetwarzanie informacji dostarcza nowej metody prowadzenia ataków na klasyczne systemy kryptograficzne, poprzez tzw. kryptoanalizę kwantową. Państwa lub organizacje, które wejdą w posiadanie zaawansowanych systemów umożliwiających prowadzenie obliczeń kwantowych będą więc dysponowały nowym narzędziem stanowiącym potencjalne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Z drugiej zaś strony, technologie kwantowe dostarczają zupełnie nowych rozwiązań kryptograficznych, które mogą pozwolić osiągnąć poziom bezpieczeństwa w wymianie i magazynowaniu informacji, niedostępny z wykorzystaniem kryptografii klasycznej. W szczególności, rozwiązania takie mogą uchronić przed atakami z wykorzystaniem kryptoanalizy kwantowej.    

To czy technologie kwantowe ostatecznie obniżą poziom cyberbezpieczeństwa, czy też tylko go wzmocnią, zależy zarówno od tempa i zakresu postępów w rozwoju technologii kwantowych oraz decyzji państw i organizacji międzynarodowych w zakresie wdrażania rozwiązań odpornych na kryptoanalizę kwantową [1].  Z uwagi na wysokie koszty oraz unikalną wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do rozwoju technologii kwantowych, realne są scenariusze w których zarówno zabezpieczenie cyberprzestrzeni przed atakami, jak i wejście w posiadanie kwantowych narzędzi kryptoanalitycznych, będzie postępowało bardzo niejednorodnie. Stanowić to więc może realne zagrożenie dla krajów nie należących do światowej czołówki w obszarze nauki i techniki.

Kryptoanaliza kwantowa

Zagrożenie związane z kryptoanalizą kwantową wynika z możliwości redukcji tak zwanej złożoności obliczeniowej problemów, na których opierają się algorytmy kryptografii klasycznej. Wiąże się to z występowaniem paralelizmu kwantowego (Dodatek A), który jest możliwy do zrealizowania poprzez wykonanie algorytmów kwantowych na odpowiednio zaawansowanych komputerach kwantowych.  Kwantowa redukcja złożoności jest teoretycznie możliwa zarówno w przypadku kryptografii symetrycznej (z tajnym kluczem), jak i kryptografii asymetrycznej (z kluczem publicznym). Otrzymywany, dzięki algorytmom kwantowym, stopień redukcji złożoności jest jednak zasadniczo różny dla tych dwóch przypadków.  W konsekwencji, niektóre stosowane obecnie algorytmy kryptografii symetrycznej pozostaną niepodatne na kryptoanalizę kwantową. Natomiast, np. wykorzystywane powszechnie w bankowości elektronicznej,  systemach płatniczych, czy też  rozwiązaniach opartych o technologię Blockchain, algorytmy kryptografii asymetrycznej zostaną wystawione na potencjalne zagrożenie.

Przedyskutujmy powyższą kwestię bardziej szczegółowo. W przypadku kryptografii symetrycznej, siła zabezpieczenia opiera się, w dużej mierze, na wielkości przestrzeni tajnego  klucza. Przykładowo, dla stosowanego powszechnie  algorytmu symetrycznego AES (Advanced Encryption Standard) z kluczem 256 bitowym, przestrzeń klucza posiada N = 2256 elementów, co jest w przybliżeniu równe jeden i 77 zer. Przeszukanie tak ogromnego zbioru w poszukiwaniu tajnego klucza jest praktycznie niemożliwe, zarówno korzystając z obecnych, jak i możliwych do przewidzenia przyszłych zasobów obliczeniowych.

Zastosowanie algorytmów kwantowych pozwoli przyśpieszyć proces poszukiwania przestrzeni klucza w ataku siłowym (ang. brute force). Mianowicie, jak pokazał w 1996 roku Lov Grover, wykorzystanie obliczeń kwantowych pozwala zredukować średnią ilość prób potrzebnych do znalezienia elementu w nieuporządkowanym N elementowym zbiorze z N/2 do pierwiastka kwadratowego z N, czyli N1/2. Oznacza to, że w przypadku AES-256, komputer kwantowy będzie wciąż potrzebował wykonać około N1/2=2128 prób w celu znalezienia tajnego klucza. Nawet więc dysponując komputerem kwantowym, na którym zaimplementowany mógłby zostać algorytm Grover’a, siła szyfru pozostanie na poziomie porównywalnym z AES z kluczem 128 bitowym. Jest to zabezpieczenie zupełnie wystarczający dla większości standardowych sytuacji.

Rzecz ma się jednak inaczej w przypadku szyfrów kryptografii asymetrycznej (z kluczem publicznym). Istota kryptografii asymetrycznej opiera się na trudności  obliczeniowej pewnych operacji matematycznych, dla których zaś operacja „przeciwna” jest łatwa do przeprowadzenia. Do najbardziej znanych przykładów algorytmów tego typu zaliczają się DH (Diffie-Hellman), RSA (Rivest-Shamir-Adleman) oraz ECC (Elliptic Curve Cryptography). Algorytm DH jest oryginalnie pierwszą propozycją kryptografii z kluczem publicznym a trudnym problemem jest tutaj znajdowanie tak zwanego logarytmu dyskretnego (logarytmu określonego na skończonym zbiorze liczb). Z kolei, popularny algorytm RSA wykorzystuje złożoność obliczeniową rozkładu liczby na czynniki pierwsze (zagadnienie faktoryzacji). Wadą algorytmów DH i RSA jest konieczność stosowania stosunkowo długich kluczy (obecnie powszechnie stosuje się klucze 2048 bitowe). Problem ten rozwiązuje zastosowanie algorytmów ECC, wykorzystujących problem złożoności logarytmu dyskretnego dla działania zdefiniowanego na krzywej eliptycznej. Poziom bezpieczeństwa porównywalny z DH lub RSA z kluczem 2048 bitwym otrzymamy stosując algorytm ECC z kluczem 224 bitowym. Między innymi z tego powodu, algorytmy ECC znalazły szerokie zastosowanie w technologii Blockchain.

Okazuje się, że trudność obliczeniową na której oparte są przytoczone powyżej algorytmy kryptografii asymetrycznej można sprowadzić do zagadnienia znalezienia okresu pewnej funkcji. O ile jednak, znajdowanie okresu funkcji jest z perspektywy komputerów klasycznych zadaniem trudym obliczeniowo, nie jest już takim dla komputerów kwantowych. Mianowicie, jak pokazał w 1994 roku Peter Shor, obliczenia kwantowe pozwalają zredukować złożoność problemu znajdowania okresu funkcji z  problemu wykładniczego w funkcji ilości bitów danej liczby do problemu wielomianowego klasy BPQ (Dodatek B). Fakt ten jest głównym źródłem zagrożenia związanego z kryptoanalizą kwantową.

CyberSec
Obwód kwantowy dla algorytmu Shora na tle fragmentu książki Georga Orwella 1984, zakodowanej za pomocą kolorów przez Hyo Myoung Kima [cała książka].

W optymalnej konfiguracji, Algorytm Shora dla przypadku z kluczem n-bitowym wymaga rejestru kwantowego zawierającego 2n+3 kubity logiczne. Dla algorytmu RSA-2048 są to więc 4099 kubity logiczne. Jednakże, z uwagi na błędy występujące w fizycznych realizacjach komputerów kwantowych, konieczne jest stosowanie rozbudowanych systemów kwantowej korekcji błędów. Zastosowanie korekcji błędów wymaga użycia co najmniej pięciu fizycznych kubitów do zakodowania jednego kubitu logicznego. Absolutnie minimalna liczba fizycznych kubitów, potrzebnych do przeprowadzenia kwantowej kryptoanalizy algorytmu RSA-2048 na komputerze kwantowym, jest więc rzędu 20 000. W praktyce jednak, konieczne może się okazać wykorzystanie dużo większej ilości kubitów pomocniczych, co może zwiększyć tę liczbę do setek tysięcy lub nawet milionów kubitów. Równie ważną kwestią jest osiągnięcie odpowiednio długiego czasu koherencji, gdyż realizacja powyższego algorytmu będzie wymagać przynajmniej 107 kroków obliczeniowych.

Oszacowane powyżej wielkości mogą wydawać się zupełnie abstrakcyjne z perspektywy dostępnych dzisiaj możliwości przeprowadzania obliczeń kwantowych. Dla przykładu, najbardziej zaawansowany komputer kwantowy firmy Google posiada 53 kubity i jest w stanie wykonać kilkanaście kroków obliczeniowych. Jednakże, przyjmując hipotetyczny wykładniczy charakter rozwoju technologii kwantowych (analogiczny do prawa Moore’a), osiągnięcie poziomu miliona kubitów jest realne w perspektywie 30 lat. Załóżmy, że skala czasowa podwojenia ilości kubitów w procesorze kwantowym będzie wynosiła około 2 lata (podobnie jak obecnie ma to miejsce w przypadku liczby tranzystorów w procesorach klasycznych). W takim przypadku, w kolejnych latach możemy prognozować wartości: 100 (2021), 200 (2023), 400 (2025), 800 (2027), 1600 (2029), 3200 (2031), 6400 (2033), 12800 (2035), 25600 (2037), 51200 (2039), 102400 (2041), 204800 (2043), 409600 (2045), 819200 (2047), 1638400 (2049), … . Zgodnie z tą naiwną ekstrapolacją, poziom milionów kubitów powinien zostać osiągnięty do roku 2050. Istnieją również bardziej optymistyczne prognozy, wskazujące na możliwość nawet podwójnie wykładniczego rozwoju technologii kwantowych („prawo” Neven’a).

W kontekście kryptoanalizy, warto przywołać także przypadek funkcji skrótu (ang. hash functions), które są nieodzownym elementem współczesnych protokołów kryptograficznych.  Do najpowszechniejszych z nich należą: MD4, MD5, SHA-1, SHA-2 i SHA-3. Kryptoanaliza siłowa funkcji skrótu jest zasadniczo podobna do przypadku kryptografii symetrycznej i opiera się na wykorzystaniu algorytmu Grovera. W przypadku SHA-3 ze skrótem 512 bitowym, odporność na tzw. preimage attack jest więc na poziomie algorytmu symetrycznego z kluczem 256 bitowym. Tego samego poziomu jest odporność na ataki kolizyjne. Z uwagi na tę niepodatność na kryptoanalizę kwantową, funkcje skrótu rozpatruje się jako jeden z najbardziej obiecujących komponentów tak zwanej kryptografii postkwantowej.

Kryptografia postkwantowa

Kryptografia postkwantowa [2] jest odpowiedzią na potencjalne zagrożenie związane z  kryptoanalizą kwantową algorytmów klasycznej kryptografii asymetrycznej. Z uwagi na to, że kwantowe przyśpieszenie wykładnicze (Dodatek A) nie występuje w przypadku problemu przeszukiwania przestrzeni klucza, nie istnieją obecnie podstawy do obaw o bezpieczeństwo silnych algorytmów kryptografii symetrycznej, takich jaki AES-256, czy też algorytmów opartych na funkcjach skrótu.

Potencjalne zagrożenie związane z kwantową kryptoanalizą algorytmów kryptografii asymetrycznej nie może jednak zostać zbagatelizowane. Nawet jeśli kwantowe możliwości obliczeniowe umożliwiające kryptoanalizę RSA z kluczem 2048 bitowym pojawią się dopiero za 30 lat, należy podejmować działania zapobiegawcze. Po pierwsze, wynika to z faktu, że proces wdrażania (standaryzacja i implementacja) nowych rozwiązań kryptograficznych jest długotrwały, wymagając zarówno prac badawczych, szeroko zakrojonych testów podatności na kryptoanalizę, jak i samej implementacji w ramach istniejących systemów informatycznych. Po drugie, wiele zaszyfrowanych informacji pozostaje wrażliwymi przez okres kilkudziesięciu lat. Ich przechowywanie (jako szyfrogramy) i odszyfrowanie w momencie pojawienia się odpowiednich możliwości obliczeniowych, może doprowadzić nawet do ogólnoświatowego kryzysu. Dla przykładu, dostępne publicznie mogą stać się dane osobowe, transakcje bankowe, dane medyczne milionów osób, co otworzy szereg możliwości działań natury przestępczej.  Ponadto, zgodnie z Art. 25 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych: „Informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową podlegają ochronie, w sposób określony ustawą, przez okres 50 lat od daty ich wytworzenia.” Biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania algorytmów kryptografii asymetrycznej do przetwarzania tego typu informacji (chociażby poprzez wykorzystanie kryptografii asymetrycznej do wymiany klucza), realność kryptoanalizy kwantowej w perspektywie 30 lat stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo przetwarzanej obecnie informacji niejawnej, stanowiącej tajemnicę państwową.

Z uwagi na zagrożenia powyższego typu, w 2016 roku amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST) ogłosił program opracowania standardu kryptografii postkwantowej, odpornego na kryptoanalizę kwantową. Proces ten przebiega na zasadzie konkursu, podobnie jak to wcześniej miało miejsce np. w przypadku standardu AES. Obecnie, w drugiej rundzie, rozważana jest pula  26 propozycji. W pierwszej rundzie, z początkowych 250 zgłoszeń wybranych zostało 69 najbardziej obiecujących rozwiązań. Cały proces ma zostać zakończony do roku 2022. Rozpatrywany wachlarz rozważanych algorytmów kryptografii postkwantowej jest szeroki.  Do najbardziej obiecujących kierunków należą zaś:

 • Algorytmy kratowe (ang. lattice-based cryptography)
 • Algorytmy  oparte na kodach korekcyjnych (ang. code-based cryptography)
 • Kryptografia wielu zmiennych (ang. multivariate cryptography)
 • Podpis elektroniczny opary o funkcje skrótu (ang. hash-based signatures)

Z uwagi na subtelną naturę rozwiązań kryptograficznych, standaryzacja jest kluczowym elementem poprzedzającym szeroką implementacji nowych algorytmów. Etap ten  jest długotrwały i powiązany jest z badaniem odporności danych rozwiązań na ataki kryptologiczne. Należy mieć jednak na uwadze to, że nawet pomyślne wyłonienie nowego standardu nie gwarantuje późniejszego długotrwałego  bezpieczeństwa. Wiązać się to może zarówno z odkryciem niezauważonych wcześniej słabości rozwiązań, z pojawieniem się nowych schematów ataków oraz nowymi możliwościami obliczeniowymi. Dla przykładu, zaprojektowany na zlecenie NIST i stosowany od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku symetryczny szyfr DES (z kluczem efektywnie 56 bitowym), okazał się możliwy do złamania już po 20 latach od jego wprowadzenia.

Fakt iż, możliwości kryptoanalizy szyfrów kryptografii postkwantowej są wciąż stosunkowo słabo poznane, istnienie realna obawa, że nawet wyłonione w procesie standaryzacji rozwiązania będą podatne na pewne typy ataków. Dlatego też, w początkowej fazie implementacji wydaje się zasadne opieranie się w jak największym stopniu na dobrze zbadanych elementach obecnych systemów kryptograficznych, takich jak funkcje skrótu lub kody korekcyjne. 

O ile proces standaryzacji prowadzony przez NIST jest w toku, w ramach niezależnych projektów podano już pewne rekomendacje co do algorytmów kryptografii postkwantowej. W szczególności, europejski projekt  PQCRYPTO, finansowany w ramach programu Horyzont 2020, rekomendował AES-256 i  Salsa20 z kluczem 256 bitowym jako postkwantowe algorytmy kryptografii symetrycznej. Dla kryptografii asymetrycznej, rekomendowany został natomiast szyfr McEliece’a, będący przykładem algorytmu opartego na kodach korekcyjnych [3]. 

Certyfikowana kwantowa przypadkowość

Jednymi z komponentów systemów kryptograficznych, mającymi fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa,  są generatory liczb losowych. W praktyce, są to generatory liczb pseudolosowych, co na przykład w przypadku szyfrów strumieniowych (wykorzystywanych np. do zabezpieczania  transmisji w telefonii komórkowej) jest własnością pożądaną. Jednakże, już w przypadku generowania kluczy (będących ciągami bitów) oczekujemy niepowtarzalnej przypadkowości. Dotyczy to zarówno kluczy wykorzystywanych w kryptografii symetrycznej, jak i asymetrycznej.

Błędy w implementacji generatorów pseudolosowych mogą istotnie wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa, wykorzystujących je algorytmów kryptograficznych. Znanym przykładem jest wykazanie istnienia „tylnej furtki” w generatorze pseudolosowym Dual_EC_DRBG. Ujawnione przez Edwarda Snowdena informacje na temat programu deszyfrażu Bullrun, sugerują, że obecność furtki mogło być  działaniem celowym amerykańskiej National Security Agency (NSA) [4].  O ile więc furtki takie mogą być wprowadzane celowo przez agencje dbające o bezpieczeństwo publiczne, ich obecność stwarza również możliwość wykorzystania przez osoby, instytucje i państwa nieprzyjazne. 

Probabilistyczna natura mechaniki kwantowej stwarza atrakcyjną możliwość budowy generatorów losowych. Co więcej, rozwiązania takie są już dostępne komercyjnie.  Jednakże, otwarte zostaje potencjalne zagrożenie związane z wykorzystaniem  możliwych „tylnych furtek” w tego typu rozwiązaniach. Dlatego też, dąży się do opracowania rozwiązań które będą gwarantowały zarówno losowość, jak i niepodatność na ataki, zarówno na poziomie sprzętu, jak i oprogramowania.

Jednym z pojeść do tego zagadnienia jest wykorzystanie trudności obliczeniowej problemu przewidzenia rozkładu prawdopodobieństwa pomiarów dla odpowiednio dużych pseudolosowo-generowanych obwodów kwantowych. Własność tę można wykorzystać do generowania certyfikowanych kwantowo losowych ciągów binarnych (ang. certified quantum randomness) [5]. Losowość otrzymanego ciągu bitów jest zagwarantowana złożonością obliczeniową problemu przewidzenia z jakim prawdopodobieństwem dany ciąg może zostać wygenerowany przez obwód kwantowy. Ponadto, nawet kiedy źródło generatora obwodów zostałoby upublicznione, wygenerowane wartości losowe zachowają prywatność.

Metoda ta może być pomyślnie stosowana już z wykorzystaniem dostępnych obecnie komputerów kwantowych, posiadających kilkadziesiąt (zaszumionych) kubitów fizycznych. Dowodem na to jest niedawny rezultat otrzymany za pomocą komputera kwantowego opracowanego przez firmę Google. Rozważane zagadnienie próbkowaniem (ang. sampling), które przeprowadzono na 53 kubitowym procesorze może zostać zaadoptowane do zapewnienia certyfikowanej kwantowej przypadkowości [6].

Zastosowanie certyfikowanej kwantowej generacji kluczy może istotnie wzmocnić bezpieczeństwo zarówno konwencjonalnej kryptografii (asymetrycznej i symetrycznej) jak i algorytmów kryptografii postkwantowej. Jest to przykład rozwiązania hybrydowego w którym wykorzystuje się połączenie znanych i możliwych do zastosowania algorytmów kryptografii klasycznej z najnowszymi osiągnięciami w obszarze obliczeń kwantowych.

Kwantowa dystrybucja klucza

Nawet jeśli jest to możliwe w niepraktycznie dużych skalach czasowych, algorytmy kryptografii klasycznej, z wyłączeniem szyfru z kluczem jednorazowym (ang. one-time pad), są zawsze możliwe do złamania. Mechanika kwantowa dostarcza jednakże teoretycznie niepodatnej na kryptoanalizę metody szyfrowania informacji.  Opracowywaniem tego typu rozwiązań zajmuje się kryptografia kwantowa.

Kwantowa dystrybucja klucza (ang. quantum key distribution – QKD) [7] jest, rozważaną w ramach kryptografii kwantowej,  metodą bezpiecznego przesyłania sekretnego klucza za pośrednictwem stanów kwantowych pojedynczych fotonów. Metoda ta wykorzystuje kwantowe własności mikroświata (w szczególności, tak zwane twierdzenie o  zakazie klonowania kwantowego) do przesyłania informacji. Ponieważ przepustowość wykorzystywanych do QKD tzw. kanałów kwantowych nie dorównuje tym osiąganym w klasycznych łączach światłowodowych oraz radiowych, łącza kwantowe wykorzystywane są obecnie do przesyłania sekretnych kluczy, pozwalających zaszyfrować (klasyczną) wiadomość, nie zaś do transmisji samej wrażliwej informacji.  Udostępniony, za pośrednictwem QKD, klucz może być wykorzystany do zaszyfrowania danych np. z użyciem silnego symetrycznego szyfru AES-256.

Kwantowa dystrybucja klucza jest rozwiązaniem,  które zostało już wdrożone do komercyjnego użytku.  Jednakże, dostępne obecnie rozwiązania posiadają jedno kluczowe ograniczenie. Mianowicie, jest to dystans, na który możemy przesłać zabezpieczoną kwantowo informację. Wiąże się to z tłumieniem fotonów w światłowodzie i koniecznością stosowania skomplikowanych tzw. powielaczy kwantowych. Obiecującym rozwiązaniem tego problemu jest przesyłanie fotonów z zakodowaną kwantowo informacją poprzez atmosferę oraz przestrzeń kosmiczną. Udane próby międzykontynentalnej QKD z wykorzystaniem kwantowych technologii satelitarnych udało się przeprowadzić w 2017-tym roku. Obecnie trwają prace nad kilkoma projektami satelitarnymi, które mają na celu rozwój kwantowych technologii związanych z łącznością satelitarną. 

Połączenie światłowodowej oraz satelitarnej łączności kwantowej może pozwolić urzeczywistnić idę tzw. internetu kwantowego – niepodatnego na kryptoanalizę kanału wymiany informacji.  Stworzenie podwalin dla internetu kwantowego to m.in. jeden z filarów, rozpisanego na okres dziesięciu lat (2018-2028), flagowego programu Komisji Europejskiej – Quantum Flagship. Ponadto, w ramach projektu OPENQKD (Open European Quantum Key Distribution Testbed) powstaje obecnie w Europie eksperymentalna sieć do kwantowej dystrybucji klucza, której jeden z węzłów znajdzie się również w Polsce.

Warto w tym miejscu podkreślić, że systemy do kwantowej dystrybucji klucza, choć teoretycznie bezwarunkowo bezpieczne, mogą stać się jednak przedmiotem ataków. Istnieje mianowicie szerokie spektrum możliwych ataków fizycznych, wykorzystujących błędy w implementacji systemów do QKD. Jedną z prób rozwiązania tego problemu jest opracowanie algorytmów kryptografii kwantowej gwarantujących bezpieczeństwo w wymianie informacji, niezależne do wad implementacji fizycznych. Konieczne są jednakże dalsze prace zarówno teoretyczne, jak i eksperymentalne w tym obszarze.

Podsumowanie

Infosfera stała się kluczowym elementem współczesnej aktywności ludzkiej. Jej dynamiczny rozwój doprowadził jednak do pojawienia się zagrożeń zupełnie nowego typu. Dotyczy to zarówno poziomu jednostek, jak i społeczeństw. W konsekwencji, cyberprzestrzeń stała się równoprawnym do wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej, obszarem działań wojennych. Powaga problemu doprowadziła do szerokiego zaangażowania państw i organizacji w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W Polsce, ważnym krokiem stało się sformułowanie w 2015 roku Doktryny Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej [8]. Elementem realizacji jej założeń jest konsolidacja polskich zasobów  w obszarze cyberbezpieczeństwa i kryptologii w ramach utworzonego w 2019 roku Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC), funkcjonującego wcześniej jako Narodowe Centrum Kryptologii (NCK).

Technologie kwantowe, które coraz odważniej wychodzą z obszaru badawczego do fazy wdrożeń, stanowią zarówno potencjalne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, jak i dają narzędzie dla jego wzmocnienia do bezprecedensowego poziomu. Zagrożenie związane jest głównie z możliwością kryptoanalizy algorytmów kryptografii asymetrycznej (w szczególności RSA i ECC). Natomiast, silne algorytmy kryptografii symetrycznej pozostaną odporne na kryptografię kwantową. W mojej ocenie, realistyczna wydaje się możliwość kryptoanalizy algorytmu RSA z kluczem 2048 bitowym w perspektywie czasowej 30 lat. Warto również mieć na uwadze prawdopodobieństwo opracowania nowych algorytmów, które mogą znaleźć zastosowanie w kryptoanalizie kwantowej.

Odpowiedzią na zagrożenie związane z kryptoanalizą kwantową jest kryptografia postkwantowa. Zadaniem które sobie stawia jest opracowanie algorytmów kryptografii z kluczem publicznym, niepodatnych na ataki kwantowe. W toku jest proces standaryzacji algorytmów kryptografii postkwantowej, po zakończeniu którego (około roku 2023) można spodziewać intensyfikacji w implementacji tego typu rozwiązań. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że algorytmy kryptografii postkwantowej wciąż wymagają testów pod kątem kryptoanalizy, zarówno konwencjonalnej, jak i kwantowej.

Z drugiej strony, technologie kwantowe otwierają obiecującą możliwość implementacji rozwiązań kryptografii kwantowej. Jednym z nich jest kwantowa generacja klucza. Rozwiązania takie stają się możliwe do urzeczywistnienia z wykorzystaniem opracowywanych obecnie komputerów kwantowych. W perspektywie nadchodzącej dekady, certyfikowane kwantowe generowanie kluczy pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo kryptografii klasycznej, jak również algorytmów postkwantowych. Kolejnym, bardzo obiecującym, rozwiązaniem dostarczanym przez kryptografię kwantową jest kwantowa dystrybucja klucza. Naziemna i satelitarna sieć kanałów kwantowych (tzw. kwantowy internet) pozwoli na bezwarunkowo bezpieczne przekazywanie sekretnych kluczy. Z ich pomocą, możliwe będzie  późniejsze przesyłanie informacji kanałami klasycznymi, stosując silne szyfry symetryczne.

Budowa infrastruktury do komunikacji kwantowej, która ostatecznie zapewni nowy poziom bezpieczeństwa w przesyle informacji jest zadaniem niezwykle złożonym i wymagającym integracji wielu zasobów i kompetencji. Jej utworzenie wykreuje zupełnie nowe realia dla cyberbezpieczeństwa. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że z uwagi skomplikowaną naturę systemów do komunikacji kwantowych i kryptografii kwantowej, ważnym elementem będzie proces szkolenia specjalistów, którzy będą w stanie analizować subtelności stosowanych rozwiązań i przewidywać możliwość występowania nowych zagrożeń.

Przeprowadzona tu analiza jedynie zarysowuje zagadnienie cyberbezpieczeństwa kwantowego, akcentując podstawowe możliwości i zagrożenia. Dalsza szersza dyskusja, łącząca płaszczyzny: polityczną, akademicką, militarną i przedsiębiorczą, jest konieczna w celu wypracowania optymalnych rozwiązań, które pozwolą na wykorzystanie technologii kwantowych do zapewnienia jeszcze wyższego poziomu cyberbezpieczeństwa w Polsce i na świecie.   

Dodatek A – Kwantowy elementarz

Technologie kwantowe tworzy obecnie szerokie spektrum rozwiązań, wykorzystujących kwantową naturę mikroświata, opisywaną przez mechanikę kwantową. Do najważniejszych przykładów należą: systemy przetwarzania informacji kwantowej (komputery kwantowe),  systemy łączności kwantowej (oparte o kryptografię kwantową) i  systemy metrologii kwantowej (np. kwantowe magnetometry).   

Szczególną klasą układów kwantowych, odgrywają kluczową rolę w kwantowym przetwarzaniu informacji, są kubity. Kubity można postrzegać jako kwantowe odpowiedniki klasycznych bitów, mogące występować w kwantowych superpozycjach stanów „0” i „1”. Sytuacja robi się jeszcze ciekawsza kiedy rozważamy wiele oddziałujących ze sobą kubitów. Właśnie takie złożenie kubitów stanowi rejestr komputera kwantowego, na którym, poprzez wykonywanie odpowiednich operacji (unitarnych), przeprowadzane są obliczenia kwantowe. Wyzwaniem związanym z budowaniem tego typu maszyn jest odseparowanie rejestru kwantowego od środowiska zewnętrznego, które zaburza jego kwantową naturę. Wyzwaniem jest również odpowiednie kontrolowanie kubitów i przeprowadzanie na nich operacji. Przez wiele lat, fizycy zmagali się z osiągnięciem odpowiedniego poziomu koherencji kwantowej i sterowalności rejestrów kwantowych. Przełomowe okazało się wykorzystanie nadprzewodzących kubitów, które ostatecznie doprowadziło do eksperymentalnego wykazania przewagi (w wczasie obliczeń) komputera kwantowego nad najsilniejszym dostępnym superkomputerem klasycznym. Udało się to ostatecznie wykazać firmie Google, dla problemu próbkowania ciągów binarnych z zadanym przez obwód kwantowy  rozkładem prawdopodobieństwa [6].

Trudność w emulowaniu obliczeń kwantowych na komputerach klasycznych wiąże się z faktem, że stan układu n kubitów opisywany jest w 2n wymiarowej przestrzeni Hilberta. W konsekwencji, na przykład by opisać układ 100 kubitów należy użyć wektora posiadającego około 1030 składowych. Próba zapisania takiego wektora zarówno w obecnych jaki i możliwych do wyobrażenia przyszłych komputerach klasycznych jest praktycznie skazana na niepowodzenie.  Z drugiej strony, operowanie w 2n wymiarowej przestrzeni Hilberta,  dysponując n kubitami umożliwia wykonywanie wykładniczo rosnącej z n liczby operacji. Na własności tej opiera się tzw. paralelizm kwantowy, mogący w pewnych przypadkach doprowadzić do kwantowego przyśpieszenia wykładniczego (ang. exponential speed-up) w rozwiązaniu pewnych problemów. Z sytuacją taką spotykamy się, w szczególności, w przypadku algorytmu faktoryzacji Shora, znajdującym zastosowanie w kryptoanalizie kwantowej.

Dodatek B – Złożoność obliczeniowa 

Złożoność obliczeniowa, w uproszczeniu określa poziom trudności rozwiązania danego problemu.  Dla przykładu, rozważmy problem znalezienia konkretnego elementu w nieuporządkowanym zbiorze N elementowym. Element taki znajdziemy w średnio N/2 próbach. Czas potrzebny na znalezienie elementu będzie więc skalował się liniowo wraz z liczebnością (mocą) zbioru. Jest to przykład problemu należącego do wielomianowej klasy złożoności – P (ang. Polynomial). Innym  przykładem problemu należącego do klasy P jest mnożenie liczb.

Nie wszystkie znane problemy należą jednak do kasy P, a przynajmniej tak się wydaje. Okazuje się mianowicie, że istnieje cały szereg problemów dla których nie udało się, jak dotąd, zaproponować algorytmów ich rozwiązywania które należałyby do klasy P. Problemy takie określamy mianem NP (ang. Nondeterministically Polynomial). Są to takie problemy dla których znając wynik możemy w czasie wielomianowym zweryfikować czy propozycja wyniku jest rozwiązaniem czy też nie. Przykładem takiego problemu, jest rozkład liczby złożonej na czynniki pierwsze (problemu faktoryzacji). Problemy klasy NP znajdują szerokie zastosowanie w kryptologii. Otwartym i jednym z najważniejszych problemów matematycznych jest odpowiedzenie na pytanie czy faktycznie NPP?

Uogólnienie rozważań do obliczeń kwantowych wymaga wprowadzenia nowych klas złożoności. Na potrzeby tego artykułu, wprowadzimy jedynie klasę BQP (ang. bounded-error quantum polynomial time). Do klasy tej należą problemy, dla których istnieje możliwość znalezienia rozwiązania w czasie wielomianowym, z prawdopodobieństwem co najmniej 2/3 (czyli błędem nie większym niż 1/3). Okazuje się, że kwantowy algorytm Shora pozwala zredukować złożoność obliczeniową problemu faktoryzacji, klasycznie klasyfikowanego jaki problem wykładniczy, do takiej właśnie złożoności. Jest to przykład kwantowego przyśpieszenia wykładniczego.

Bibliografia

[1] M. Mosca,  Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? IEEE Security & Privacy, September/October 2018, pp. 38-41, vol. 16
[2] D. J. Bernstein, T. Lange,  Post-quantum cryptography, Nature, 549(7671), 188-194.
[3] PQCRYPTO – Post-Quantum Cryptography for Long-Term Security. Initial recommendations of long-term secure post-quantum systems
[4] D. J. Bernstein, T. Lange, R. Niederhagen, Dual EC: A Standardized Back Door. In: Ryan P., Naccache D., Quisquater JJ. (eds) The New Codebreakers. Lecture Notes in Computer Science, vol 9100. Springer, Berlin, Heidelberg
[5] Acín, A., Masanes, L. Certified randomness in quantum physics. Nature 540, 213–219 (2016).
[6] Arute, F., Arya, K., Babbush, R. et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature 574, 505–510 (2019)
[7] A. Shenoy-Hejamadi, A. Pathak, S. Radhakrishna, Quantum Cryptography: Key Distribution and Beyond, Quanta 2017; 6: 1–47
[8] Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, 2015.

                                                                                                                               © Jakub Mielczarek

Artykuł został opublikowany na portalu CyberDefence24.